310p magijos pjaustytuvas

Ar norite tolygiai nupjauti ðvieþios duonos skilteles? Ar esate vakarëliu ir norite bûti ant plonø kumpio grieþinëliø ir, svarbiausia, sûrio? Nepakanka gero peilio, reikës pjaustytojo. Svarbu ásitikinti, kad pirðtai yra dideli ir kieti. Ar manau, kokià sûrio pjaustyklæ turime pasirinkti?

Matyt tik plonos kumpio ar sûrio skiltelës leidþia jaustis savo originaliu skoniu. Savo ruoþtu, plonos duonos skiltelës leidþia jums mëgautis tuo, kà ádëti á juos. Ið papildomos dalies, kad galëtumëte gaminti japoniðkà kepsná, reikia nupjauti labai didelá mësos gabalëlá.

Pjovimo storio reguliavimas, ypaè áprasta virtuvë, ir ðiuo metu nëra labai aðtrus peilis, yra neámanomas. Todël labai paprasta pjaustyklë yra naudinga, ji yra pritaikyta prie asmeniniø poreikiø.

Laisvas pjaustytuvas yra paskutinis fotoaparatas, pagamintas ið kûno, besisukanèio peilio ir gido, kuris naudojamas gaminiams, tokiems kaip duona, sûris, darþovës ar ðalta mësa. Dauguma supirkëjø, kuriuos perkame prekybos centruose, yra universalûs pjaustytuvai, rinkoje taip pat yra specialûs pjaustymo árankiai, skirti supjaustyti tik vienos rûðies maisto produktus.

Stacionarios pjaustyklës yra neðiojamosios ástaigos, jø pusë yra korpusas, kurá galima sulankstyti. Jie skiriasi forma - naudojamø medþiagø tipu, peiliø skaièiumi ir tipu.

Pjaustytuvas yra pats iðskirtinis variantas visiems, kurie vos áveikia mûsø virtuvæ ir pageidauja vietos, o ne per daug virtuvës árangos.

Priklausomai nuo modelio, ðis pjaustytuvas gali bûti pristatytas á spintelæ arba stalèiø. Deja, ámontuotø pjaustytuvø sàraðas vis dar yra daug siauresnis nei siûlomø pjaustytuvø pasiûlymas, o kainos yra labai didelës. Be abejo, tokiø maðinø pranaðumas yra tas, kad jie tyliau nei laisvai stovinèios pjaustyklës, taip pat yra labai apsauginiai átaisai, apsaugantys nuo suþeidimø.

Taip pat trûksta mechaniniø pjaustyklø - kiauðiniø, bulviø ir svogûnø. Galimybë yra puiki. Jie yra pakankamai geri, kad juos supjaustytø daug greièiau nei peilis. Jie yra tikri, nes jiems nereikia elektros energijos.