Amones uthdarymas ir telefono sutartis

Sëkmingai, kaip norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime pateikti ne tik su iniciatyva susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Jûs negalite pamirðti apie tai, nors mes naudojame já kaip ðnipà, kuris ieðko mûsø apyvartos grynaisiais pinigais ir kas pateiks visus duomenis Mokesèiø tarnybai, kai atsiranda tokia problema.

Kasos aparatas ir operacijø uþbaigimas? Ðis tyrimas tikriausiai suteikia daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis nustatyta 2013 m. Kovo 14 d. Finansø ministro ástatyme dël kasos aparatø. Beje, nuostatos reguliuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net nuo jo sukûrimo gamintojo. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Bûtent todël turime: parengti kasdienæ ir finansinæ periodinæ ataskaità, per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos turime gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad galëtume perskaityti fiskaliná kasà. Taip pat privalome gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad registras bûtø iðregistruotas ið registro. Galø gale, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ bet koká kasos darbo laikotarpá. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Ásakymas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip galite atspëti, ataskaitose pateikiamas palyginimas, kas buvo perskaitytas ið paskutiniøjø kasø, kas jam pavyko kas mënesá ar ketvirtines deklaracijas. Siekiant uþkirsti kelià blogai situacijai, gera programa bus spausdinti pardavimo laikotarpá, kurá sujungiate su savo PVM deklaracijomis. Galësite pataisyti, jei kaþkur padarëte klaidà.Taip pat verta paminëti, kad kurdami praðymà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, mes teikiame informacijà, ty kaip mokesèiø mokëtojà, kurá jie turëjo ið fiskalinio kasos pagalbos. Vis dar turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei 3 metus, privalome gràþinti pinigus, kuriuos naudojome pirkdami kasos aparatà.Kaip matote, darbas ir finansinë tarnyba yra didþiulë ámonë, kurià turësite priimti. Jei darbas baigtas, taigi ir kasos likvidavimas, ávyko maþiau nei per trejus metus - mums reikës suteikti pagalbà, kuri susilaikë nuo fiskalinës sumos.