Apskaitos biuro pajamos

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia paslaugas apskaitos srityje, saugo þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio dokumentus. Jis teikia ðià pagalbà kitø finansø ástaigø ir organizacijø, taip pat fiziniø asmenø darbui.Sudarydamas sutartá, rangovas, ty apskaitos tarnyba, vykdo pareigas, susijusias su mokesèiø ástatymø, darbo teisës ir, be to, su socialiniu draudimu susijusiø teisiø laikymusi.

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø darbà, vykdant kitas operacijas. Dabar „Optima“ modulis yra prijungtas prie apskaitos tarnybos ir visi praneðimai gali bûti reguliariai tobulinami ir sinchronizuojami. Tai leidþia buhalteriui pradëti verslà be papildomo prisijungimo.Priklausomai nuo ámonës stiprybës ir pobûdþio, galite naudoti ávairius „Optima“ apskaitos programos modulius.Pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms teikti tiesiogines apskaitos paslaugas. Jis eina á depozità mokesèiø inspekcijoje, kartu su moderniausiomis taisyklëmis. Kitas prekybos knygos elementas yra knygø saugojimas kartu su moderniausiu apskaitos ástatymu. Apskaitos procesai yra automatizuoti visiems. Ðis elementas áraðo mokesèiø mokestá. Ji taip pat leidþia siøsti deklaracijas á elektroninæ tvarkà.Kitas modulis „Ilgalaikis turtas“ suteikia apskaitos tarnyboms galimybæ saugoti þmogui ilgalaikio turto apskaità ir vis dar teisæ ir ðviesos vertes. Tai leidþia jums susitarti dël nusidëvëjimo. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR modulis ir darbo uþmokesèio skaièiavimas apskaièiuoja ir spausdina mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Veikia su Mokëtojo planu. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia informacijà Mokesèiø tarnybai. Visa tai vyksta kartu su naujausiomis taisyklëmis, kurios nuolat atnaujinamos.Optima programa yra daþniausiai pasirinkta apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis yra patogus stacionarioje grupëje ir paslaugø modelis prieinamas internete.