Darbuotojo pletros citatos

Kiekviena ámonë, kuri turi rûpintis savo darbuotojø plëtra, turi investuoti á jø mokymà. Todël, kaip ir ámonëje, yra iðskirtinai svarbus modernus metodas. Ðiuo metu në vienas prekës þenklas negali daryti be specializuotø IT sprendimø. Daþnai jose þaidþiamos technologijos yra paþengusios, nes tik tinkamas darbuotojø mokymas leidþia jiems plaèiai taikyti savo sugebëjimus.

Beveik kiekviename lauke jau naudojamos erp sistemos. Ðios sistemos yra daug privalumø. Ir kai reikalaujate suvartoti sumas, turite turëti tinkamai parengtà personalà. „Erp“ mokymas skirtas ámonëms, kurios taikys arba jau ágyvendins ðio standarto sprendimus. Rinkoje yra daug rûðiø kursø. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo ir pramonës, kurioje vykdoma ERP sistema, atsakomybës. Dabartiniai kursai skirti korporacijoje dirbantiems IT darbuotojams, sistemai naudojantiems verslo klientams ir darbuotojams, neturintiems prieigos prie kasdienës programinës árangos, pvz., Þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau naudojasi kai kuriais jos vaidmenimis. Taikymo intensyvumas skiriasi nuo darbuotojo darbo. Ir IT darbuotojas gaus þiniø apie serverio administravimà, kur jis surinks programinæ árangà, sukurs duomenø bazes ir rûpinsis visos sistemos saugumu, spaudþiant kurti atsargines duomenø kopijas. Ir verslo darbuotojai daþnai ágis þiniø ið informacijos srauto krypties, taip pat jø analizæ. Funkcinis mokymas bus sutelktas á pirmuosius dalykus, tokius kaip visi susipaþinæ su planu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investavimas á ERP sprendimà tinka didelëms iðlaidoms. Todël, norint iðnaudoti didelæ ðios sistemos pasiûlà, bûtina turëti kompetentingø darbuotojø komandà. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës poreikiams.