Denov

„Enova“ programinæ árangà paraðë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas tuo paèiu metu yra ilgas glaudus bendradarbiavimas su vyrais, kurie gali laukti 24 valandø palaikymo septynias dienas per savaitæ. Kiekvienas þmogus laikomas vieni. Gerai þinomas ir glaudus bendradarbiavimas leido plëtoti programinæ árangà, kad ji bûtø malonesnë ir dar praktiðkesnë, kad nebûèiau savarankiðka IT rinkoje.

„Enova Kadry“ programa ir darbo uþmokestis yra programinë áranga, kuri veiksmingai remia naudingos kapitalo valdymà visose ámonëse. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ði programa atpaþásta sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà su nepaprastai lengvai ir efektyviai. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Tiek kalbant apie personalo duomenø áraðus, socialinio draudimo ámokø, mokesèiø, darbo uþmokesèio ir ligos iðmokø apskaièiavimà. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jie gali bûti, inter alia, valdybos nariai, apskaitos biurai, ámonës, teikianèios paslaugas darbo vietø srityje arba personalo áraðai, taip pat personalo ir darbo uþmokesèio departamento darbuotojai.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry tudzieý Wages“ uþ augimà ir tvirtesná mûsø prekës þenklo valdymà. Programoje teikiama pagalba gerinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos veikimà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø ávedimà á visà informacijà apie þmones. Programinë áranga leidþia taupyti þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus darbo laikà ir remia ðá skyriø kasdieniame darbe. Programa garantuoja visiðkà sutikimà su visais kiekiais ir ástatymø nustatytais reikalavimais, taikomais visose mûsø pasaulio srityse.

Pasirinkite „Enova“ personalo ir darbo uþmokesèio programinæ árangà ir pasiûlykite, kad IT darbuotojai bûtø patogûs bûti 24 valandas per parà septynias dienas per savaitæ. Jie padës ádiegti, konfigûruoti ir atidaryti programinæ árangà, paruoðti ámonës IT sistemà dirbti su programinës árangos laikmena.