Drabuthio gamintojas izabela kuodzko

Ðeðtadiená parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie nusprendë pamatyti, kà dizaineriai sukûrë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas maþiausias komponentas, o pilnumas ávyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vertë buvo visiðkai normalus ir erdvus audinys su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais, pagamintais atsakymo nërimu. Be to, taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës bei siuvinëti bikiniai. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus suteiktos mûsø naðlaièiams. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius iðskirtinius ir teisingus veiksmus. Mes jau daug kartø naudojomës savininku, kad galëtume parduoti savo produktus, taigi pardavimas buvo netgi apsilankymas specialioje gamykloje.Bendrovës atstovas praneðë, kad moderniausia kolekcija geguþës mënesá greitai pasieks parduotuviø. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame geros kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariosiose parduotuvëse.Jûsø drabuþiø kompanija yra gërimas tarp sunkiausiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Visuose regionuose yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu prieðais daugelá geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis prekës þenklas yra kolekcija, suderinta su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tikrai didelës sëkmës, kad net prieð pradedant parduotuvæ, jos yra pasirengusios didelëms eilëms nuo vienos ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio kûrinio produktai daugelá metø yra labai populiarûs tarp gavëjø, vis dar þemëje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie tai, kokià pasitenkinimà ji ágijo, ir teigia, kad produktai yra tobuliausios klasës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave