Ebv diagnostika

Kolposkopinë diagnozë padeda remiantis epitelio pavirðiaus ir kraujagysliø ávaizdþio aiðkinimu. Ið esmës nepastebimos gimdos kaklelio epitelio srities detalës, kurios daþnai lemia tinkamà diagnozæ, yra milimetro frakcijose esantis dydis, o epitelio pavirðiuje svarbus kraujagysliø dydis yra maþdaug mikrono dydþio.

Susidarius su juo, net geriausias fotoaparatas, perduodantis vaizdà ryðkiausiu pavidalu, nëra galimybë pamatyti tokius elementus. Svarbus, raudonos ir ðviesios spalvos spalvø ávairovë, matoma paprasta ðio neámanomos aplinkos filme, lemia konkretø atpaþinimà. Tada neámanoma naudoti net geriausio vaizdo praneðimo. Milþiniðki kolposkopinio vaizdo posûkiai ir specifinë aplinka, kurioje mes esame priversti matyti vaizdà, neleis naudoti prietaisø, kurie idealiai tinka ávairiems medicinos dalykams. Dël neprieinamumo prietaisø veikimas yra labai sunkus. Sistemoje net ir labai senas gydytojas, vartojæs kolposkopà, labai sëkmingai neturi galimybës atlikti patikimà diagnozæ, jis taip pat turi bûti naudojamas patyrimui ir kitoms prielaidoms.Optiniai kolposkopai, kurie vis dar aprûpinti regëjimo tuneliu, yra tinkamiausias kolposkopo sprendimas, nes dël optinio organizmo turime stebëjimo bûdà, kuris suteikia tikslià diagnostinæ stebimos zonos interpretacijà, o pacientas gali matyti ekrane skleidþiamà vaizdà arba vertinantá gydytojà ar mokiná.Tokiais laikais efektyvus, bet jau naudojamas kolposkopas, atitinkantis reikiamus kokybës standartus ir savo biurui, kai vieðoji ligoninë gali gauti nepakankamai tûkstanèiø zlotø, ir árengti jà su regëjimo tuneliu, bet kuriuo metu gali bûti sukurta apie penkis tûkstanèius zlotø. Prireikus galima naudoti maþus pinigus, atnaujinti senus, nusidëvëjusius kolposkopus ir po tokio metodo jie veikia kaip kiti. Kolposkopas ið svarbaus ávykio, galite nusipirkti dalá kainos, kurià jie norëjo padalyti á daug nuostolingø ir netiksliø vaizdo kolposkopø pirkimà.