Es biodegalo direktyva

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Gauta duomenø produktams, skirtiems darbui pavirðiuose, kuriems kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, susijusius ne tik su sauga, bet ir su sveikatos apsauga. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Atitinkamo norminio akto nuostatø turinio apsaugos lygis, taip pat su paskutiniuoju ávertinimu susijusios procedûros yra labai susijusios su aplinkos pavojaus lygiu, kuriuo bus sukurtas specialus prietaisas.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atlikti konkretus produktas, kad jie galëtø bûti prijungti potencialiai sprogioje aplinkoje. Taèiau kokia zona? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto árenginius á dalis. Jis yra du ið jø. Pirmajame klasëje laikomi árenginiai, kurie yra áterpiami á kasyklà po þeme taip pat erdvëse, kuriose gali bûti metano sprogimo pavojus. Antroji dalis yra nukreipta á prietaisus, kurie prisitaiko prieðingose vietose ir kurie gali susidurti su sprogios aplinkos pavojumi.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai, keliami metano ir (arba anglies dulkiø sprogimo pavojams. Ir dar konkretesnius reikalavimus galima rasti suderintose taisyklëse.

Reikëtø nepamirðti, kad prietaisai, panaðûs á tuos, kurie paskelbti sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþintas uþ þenklo, kuris turëtø bûti matomas, matomas, nesunaikinamas ir paprastas.

Notifikuojanèioji ástaiga iðnagrinëja visà kontrolës sistemà ar vienà ið patiekalø plane, kad bûtø uþtikrintas sutikimas su dabartinëmis direktyvos nuostatomis ir reikalavimais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista naujuoju ATEX principu 2014/34 / ES.