Graff drabuthio gamintojas

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Veiksmingas sprendimas koncentracijos ir atminties problemoms spręsti

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi nustatyti kelias áþymybes, þurnalistus ir politikus.Poliruotas ðou gyveno silpniausiame taðke, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtyje buvo naudojami tik paprasti ir subtilûs audiniai su didþiulëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai visame nërimo kiekyje. Tarp jø buvo malonus nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su frills ir siuvinëtais bikini. Lengviems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, parengtas daugiausia paskutinei situacijai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið ankstesnio pardavimo, bus skirtos artimam vaikø namui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë nori remti ávairias labdaros ir ekonomines kampanijas. Jos savininkai pakartotinai perdavë savo medþiagas aukcionams, ir ðis pardavimo punktas buvo netgi apsilankymas specialioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks biurus dabar geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø vieði, iðskyrus stacionarias parduotuves.Jûsø mados prekës þenklas yra nuolatinis vienas ið stipriausiø drabuþiø gamintojø. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant, visø pirma, daug ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà bendrovë bendradarbiauja su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi tiek daug pripaþinimo, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasirengæ ilgoms eilëms rytà. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo rezultatai jau daugelá metø buvo susijæ su didele vartotojø, net ir kampe, naudojimu tarp vartotojø. Raðydami apie tai nëra teisinga paminëti daugybæ gautø atlygiø ir patvirtinti, kad dokumentai yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai