Greieio saskaito fakturo idradymo programa

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia iðduoti kitø tipø atsiskaitymo dokumentus greitai, aiðkiai ir pritaikytai. „Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø modulis toli graþu nenaudingas. Su juo galite iðduoti dokumentus tam tikra valiuta.

Dabartinë programa egzistuoja sumoje, sinchronizuotoje su kitais Comarch sistemos elementais. Duomenys atnaujinami visame sektoriuje, todël apskaitos paslauga tampa paprasta. Ið smalsumo dël funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo parinkèiø, internetiniø dokumentø mainø ðis elementas yra geriausiø rinkoje esanèiø medþiagø pasirinkimas.Papildomas árankis, kuris yra specialus pardavimø langas, leidþia jums pateikti bet koká reklamà ir medþiagà, susijusià su konkreèiu klientu. Tai puikus sprendimas buhalteriams. Be to, ðis projektas turi spausdinimo funkcijà. Visa tai daro, kad uþsakymas palengvina ámonës ar biuro darbà ir daro malonesná darbà.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa ypaè tinka vidutinëms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra pastebimas ir darbuotojai yra naudingi bendradarbiavimui ir paramai. Toks darbas yra prieþastis, dël kurios sàskaitos faktûros modulis kaip átraukimo á sàskaitas ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programa palengvina darbuotojø darbà ir riboja klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant juos iðtaisyti bei spausdinti.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leidþia: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokëti fizines moteris, tvarkyti visà verslà zlotø ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su standartinëmis mokëjimo formomis (pervedimu, kompensavimu, grynaisiais pinigais kaip plius ir tos, vartotojo apibrëþtos programinës árangos ir paslaugø bei klientø registro tvarkymas.