Hr departamentas prancuzo kalba

Þmogiðkøjø iðtekliø skyrius ir darbo uþmokestis kasdien kovoja su itin svarbiais klausimais, susijusiais su socialiniais klausimais, ir padeda þmonëms dirbti konkreèioje ámonëje. Tuo metu ðio skyriaus darbuotojai naudojosi visais þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio klausimais, visi dokumentai buvo parengti ranka. Ðiandien galime naudoti profesionalias kompiuterines programas. Jie yra plataus uþmojo kiekvienam þmogiðkøjø iðtekliø skyriui ir darbo uþmokesèiui, nes jie sumaþina klaidø rizikà, kuri gali atsirasti rankiniu bûdu ávedant duomenis á kompiuterinæ sistemà.

„Sage Symfonia Kadry and Wages“ yra patraukli þmogiðkøjø iðtekliø programa, kuri veikia kartu su Mokëtojo planu, plaèiai naudojama kuriant socialinës apsaugos deklaracijas. Ði programa ið dalies remia intuityviai, o tai niekada nereiðkia, kad jà naudojanti moteris, kuri sukuria visus gydymo bûdus mokantis apskaièiuoti darbo laikà ir mokëti uþ þmones. Tam reikia nuolat stebëti programos veiklà ir pateikti teisingus duomenis.

Apskaièiuojant tokias galimybes kaip darbo laikas arba darbo uþmokestis ir mokestinës ámokos, todël tiesiog grynai matematika, pagrásta sistematika, dokumentuojant þmogaus darbo laikà. Skaièiuojant pasitenkinimà ir darbo stadijà sukuriami ávairûs veiksniai: dirbtø valandø skaièius, ne visà darbo dienà, atostogø teisës, darbo patirtis ir daug kitø dalykø. Kad ámonëje yra keli ðimtai darbuotojø, ið kuriø kai kurie yra ðiek tiek skirtingi sutartyje, tuomet jums reikia tikrai stout vadovo - arba veiksmingos kompiuterinës programos, kuri apskaièiuoja ámokà ir sumokës uþ sveèià. Tokios programos kaip „Sage Symfonia“ yra labai plaèiai naudojamos didelës spartos ámonëse, kuriose áleidþiama daugiau kaip deðimt þmoniø. Tada reikia susisteminti funkcijø ir darbo uþmokesèio dimensijà, ir, skaièiuojant ðias vertes, yra daug rimtø klaidø rizikos. Naudojant kompiuterinæ programà, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojo uþduotis yra bûtent sàþiningas, tikslus duomenø ávedimas, kurio turinys tiksliai nustatys iðmokø dydá.