Jaunimo drabuthio gamintojai

Vivese Senso Duo Shampoo

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui, dozæ. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou pasiþymëjo þemiausia tema ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtyje buvo naudojami tik atviri ir erdvûs audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais nërimo kvartaluose. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Paprastiems drabuþiams dizaineriai, be kita ko, pintiems skrybëlëms pasiûlë visà þiedà, papuoðtà nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþaus vestuviø suknelës aukcionas, daþnai paruoðtas dabartiniam pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus iðleistos nemokamai vaikø namams. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius gerus ir gerus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atliko savo produktus aukcionuose ir, kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas kiekvienoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija greitai prisijungs prie gamyklos geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne stacionariuose versluose.Gerai þinoma drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu labai svarbûs siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kas kiekvienà ðios vertës laikotarpá raðo kolekcijas mainuose su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos sulaukia tokios didelës sëkmës, kad nuo pat ryto iki atidarymo parduotuvëje visada atsiduria ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo produktai jau daugelá metø dþiaugiasi klientais tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir patvirtina, kad dainos yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai