Kabelis su atheminimu

Áþeminimas yra visas veiksmingas apsaugos nuo þaibo metodas.Áþeminimas yra srovës laidas ið laidininko, kuris yra gerai laidþios medþiagos.

Tinkamiausi galios laidininkai yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas sujungia kûnà su elektrifikuota þeme, be ðio ápareigojimo poveikio, elektrifikuotas kûnas atiduoda arba ima prisiimti atsakomybæ, todël veda á abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks árenginys iðsiskleidþia ið þemës ir þemës laidø, jungiamøjø laidø, gnybtø arba bëgiø ir þemës laidø.Yra daug tipø áþeminimo. Pagrindiniai tipai yra: þaibas, pagalbinis, funkcinis ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo laikikliai turi ypatingà vaidmená. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir sujungia þaibo laidus prie statybvietës. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra konstrukcijø áþeminimo sistemos dalis ir uþtikrina tam tikros laidø grupës elektros prijungimà áþeminimo þenklais.Terminalai dël savo dizaino iðsiskiria nemokamai, presuoti, plokðti; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamas spaustuvø tipas taip pat priklauso nuo prijungtø laidø ir þmoniø skaièiaus.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti atliekamas tiksliai ir numatyti elektros jungtis.Temoje termitinis suvirinimas gali bûti atliekamas spaustuvais, srieginiais gnybtais arba naujomis mechaninëmis jungtimis. Mechaninës jungtys turi bûti iðdëstytos laikantis taisykliø, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.Árengiant þaibo apsaugos sistemà ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems spaustuvams, kurie visø pirma neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Tokio metodo surinkimo procese svarbiausia yra pateikti ir taikyti ðá principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos tik ið lydinio sujungimo, nesuteiktø geros mechaninës jëgos ir taip pat gali bûti paþeistos.