Kasos aparatas 2017

Kasmet Europoje sukuriama daugiau kaip du tûkstanèiai degiø medþiagø, dulkiø ir dujø sprogimø, kurie sukelia maðinø naikinimà, baldø ir namø sugadinimà, o retai - praranda gerà gyvenimà. Sprogimas gali sukelti sprogià aplinkà, atsirandanèià dël to, kad susidaro oro, degiø dujø, garø ar smulkiø medþiagø miðinys, gaminamas ir saugomas esant deguoniui. Didþiausia sprogios atmosferos grësmë paprastai randama chemijos pramonës ámonëse, rezervuaruose, naftos perdirbimo gamyklose, elektrinëse, daþymo stotyse, vandens valymo stotyse ir jûrø uostuose.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriðka Europos grupei siûloma áranga, naudojama fone, kuriai kyla sprogimo pavojus. Nuo ATEX direktyvos ásigaliojimo dienos visi ðio prietaiso standartai turi bûti ATEX sertifikuoti, taip pat þinomi atitinkamu simboliu. ATEX direktyvoje 94/9 / EC reikalaujama, kad gamintojai pateiktø elektros árangà, skirtà naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, tik turëdami tinkamà sertifikatà. Kita vertus, darbuotojai átraukia ATEX direktyvà 99/92 / EB, kurioje nurodomi reikalavimai, keliami þmoniø, dirbanèiø sprogimo aplinkoje, sveikatai ir saugai gerinti. Paèioje ATEX 94/9 / EC direktyvoje numatyta, kad áranga yra jos paèiø uþdegimo ðaltinis, nes, jø sëkmei, yra galimybë atlikti elektros iðkrovà, statinæ elektros energijà ir platesnæ temperatûrà. Nors ATEX direktyva yra rimtas reguliavimas, tarp naudos, susijusios su ðiuo áprastu klausimu, gali bûti vadinama:

uþtikrinant darbo vietø saugà gamyklose sveèiams, \ tribojant ekonominius nuostolius, atsirandanèius dël galimø gamybos sutrikimø ar sustabdymo, \ tuþtikrinti reikiamà prekybos Europos Sàjungoje aikðtëje árenginiø kokybæ, \ tTaip pat atsakingø ðaliø pasitikëjimo ir higienos paslaugø koordinavimas.