Kasos aparatas 700 zloto

Verslininkai, vykdantys ekonominæ kampanijà, kurioje jie gauna kasos aparatus, turi atitikti daugybæ reikalavimø. Vienas ið jø yra pareiga turëti popierinius ritinius su kvitø kopijomis per atitinkamame reglamente nurodytà laikotarpá, kuris iki 2013 m.

https://hforte.eu/lt/

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d. Finansø ministro 2008 m. Reglamento pagrindu buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurá dvejus metus turëjo bûti nuslëptos áplaukø kopijos. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kasos saugojimas pasikeitë ir buvo pratæstas penkeriems metams. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatuose 2013 m., Turëtø paimti 2012 m. Ir 2011 m. Pardavimus patvirtinanèiø èekiø kopijas, o ankstesnes kvitus galima sunaikinti. Taèiau jie turi pasirûpinti tuo, kad archyvuotos 2013 m. Pajamø kopijos turi bûti saugomos iki 2018 m., Nes penkeriø metø laikotarpis sudaromas nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø áplaukø kopijø saugojimas yra penkeri metai? Visø pirma, prieþastis yra ta, kad mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug nuogàstavimø, kad ápareigojimø archyvuoti ðias paskolas kopijos yra privalomos. Taèiau Finansø ministerija mano, kad mokesèiø atsiskaitymø tvarkingumui ávyko penkeriø metø laikotarpis. Kvitø kopijos yra vienintelis árodymas, kad dokumentai yra pardavimai, jo kainos ir mokesèiø tarifai.Taèiau kelionë nusipelno fakto, kad, nors ástatymø leidëjas nurodë konkretø laikotarpá, per kurá archyvai turi bûti archyvuojami su finansinëmis áplaukomis, jis nenurodë situacijos, kai kaltininkai gyvena. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvoje saugo popieriaus struktûrà. & Nbsp; & nbsp; Brangesni, turintys iðplëstiná modulá, turi galimybæ archyvuoti elektronines kvitus. Taip pat reikëtø paþymëti, kad net finansinës veiklos likvidavimo faktas jokiu bûdu neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ápareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.