Kasos apskaitos asigijimas 2014 m

Titan gelTitan gel Veiksmingas būdas, didinantis jūsų varpos dydį

2015 m. Finansø ministerijos dëka þymiai sumaþëjo mokesèiø mokëtojø, atsiradusiø dël vëlavimo uþregistruoti pardavimus naudojant áraðymo árenginius, skaièius. Tai árodo, kad kasos aparatas arba finansinis spausdintuvas yra bûtinas pirkimas beveik visiems, vykdantiems ekonominæ kampanijà.

Per keletà metø palaipsniui buvo ávesti pakeitimai reglamentuose, 2016 m. Per pastaruosius þingsnius niekas nepasikeitë, taèiau 20 000 tûkst. Ribø, kurios palengvina tokiø prietaisø naudojimà, net ir maþieji maþmenininkai perþengia gana greitai.Taigi, kà pasirinksite, kuris patiekalas bus matomas mûsø ámonëje? Koks skirtumas tarp spausdintuvo ir kasos aparato?Kasos aparatas yra maþmeninës prekybos prietaisas, kurio praktika yra fiskaliniø áplaukø árengimas. Jis visada siejamas su subtiliais ir vidutinio dydþio parduotuvëmis, taèiau jis taip pat puikiai veiks didelëse ámonëse. Þinoma, yra ir kitø ðiø maðinø modeliai, pvz., Neðiojamieji (formuojantys ant baterijø, kurie galioja fone, kur yra energijos spragø, taip pat ir tai, kad moterys daþnai savo verslà atlieka kliento pastate. Tokia mokykla gali apimti ávairiø rûðiø paslaugø teikëjus, pvz., Remonto paslaugas, pardavëjus nuo durø iki durø ir net teisininkus. Kasos aparatø privalumas yra maþesnës pirkimo iðlaidos nei spausdintuvai, ir, be abejo, tai, kad pardavëjas rekomenduojamas tik jo paslaugoms.„Novitus“ fiskalinis spausdintuvas naudojamas pajamoms ið pardavimo ir iðraðant kvitus raðyti. Taèiau pagrindinis skirtumas yra tas, kad jis negali veikti vieni, jis turi dirbti su kompiuteriu, kuris yra gera pardavimo programa. Sprendimà ypaè naudoja filialai, turintys daug ilgà prekiø bazæ ir jau árengti kompiuteriai su pardavimø programine áranga, pvz., PVM sàskaitø faktûrø iðraðymui. Spausdintuvo prijungimas suteikia jums galimybæ ne tik spausdinti kvitus ar sàskaitas, bet ir automatiðkai saugoti prekes (dabar - gavimo metu. Kiti privalumai, kuriuos ðis fotoaparatas naudoja, yra galimybë patikrinti prekiø saugojimo laikotarpius (per pardavimo programà ir ávairiø nuolaidø naudojimà, pvz., „Pirkti du vertæ“. Spausdintuvø trûkumai yra tokia didelë pirkimo kaina ir bûtinas bendradarbiavimas su kompiuteriu.