Kasos ekspertas

Dël naujø prieþasèiø senas, fiksuotas kasos aparatas yra kartais labai nepatogus arba visiðkai neámanomas. Daugiausia ðiuo atveju jie turi bûti pakeisti mobiliais kasos aparatais, pvz., Elzab k10.

Kas prisidës prie mobiliojo kasos?Be abejo, kasos gali naudoti tie, kurie turi judëti kartu su kasos aparatu. Pakartojama, kad, pavyzdþiui, kurjeriai turëtø gauti toká kasos aparatà, jei nori iðduoti kvitus. Kiekvienam klientui neámanoma suformuoti kurjerio, kuriam bus pateiktas platus kasos aparatas.Be to, kasos aparatai paprastai reikalingi laisvai samdomiems darbuotojams. Daug kas, virð tø, kurie sako verslo veiklà, o jø vaidmuo atliekant uþduotis, prisidës prie tokiø pinigø. Þmonës daþniausiai trokðta mobiliojo kasos, nes jie daþnai lanko klientus asmeniðkai.Paimkime modelá, pavyzdþiui, profesionalus, pavyzdþiui, santechnikus ar mechanikus. Daþniausiai jie dirba ne savo namuose, ar net uþ dirbtuvës ribø. Jie atvyksta á gavëjà, ávykdo pavedimà, o tada jie paprastai klausiami apie gavimà. Tokiu atveju, kai jis surinko kasoje elizab k10, kurá profesionalas naudoja su juo, nes jis yra lygus ir þemas, todël visur galite já pasiimti.

Kiek kainuoja mobilusis kasos aparatas?Verta paþymëti, kad mobiliøjø kasos aparatø, kai kasos ir kasos aparatai apskritai, kainos yra ávairios. Paprastai ðie mobilieji árenginiai yra ðiek tiek pigesni, bet ir jø kainos svyruoja nuo keliø ðimtø iki net keliø tûkstanèiø zlotø. Kodël kainos skiriasi?Visø pirma, konkretaus kasos aparato kaina nustatoma atsiþvelgiant á tai, kiek darbo yra. Kai kuriuose kasose yra papildomø funkcijø, o jø darbas yra tik spausdinant paprasèiausias pajamas. Taèiau kai kurie mobilieji kasos aparatai gali turëti daugiau galios.Ið perspektyvos, kurià ypaè nurodo finansø kasos klientai, reikia raðyti elektroniniu bûdu atspausdintu èekiu. Taèiau ne visi jie turi ðá vaidmená. Be to, kai kurie kasos aparatai linkæ sukurti „WiFi“ arba „Bluetooth“ ryðá, kuris vis dar nëra naudingas, taèiau kai kurie klientai nori paskutinio.Be abejo, kai visø rûðiø medþiagø atveju, kartais ir apie tai, kas yra tam tikros kasos gamintojas. Þinoma, labiau populiarûs gamintojai nustato ðiek tiek didesnes vertes, nes þino, kad pirkëjai yra pasirengæ mokëti daugiau uþ protam tikro prekës þenklo kanalas. Paprastai, tuo platesnë kasos vertë, tuo sveikiau kasos aparatas.

Kokius mokesèiø kasos aparatus pirkti?Apskritai, jei ketiname gauti mobiløjá fiskaliná kasà, pirmiausia turëtume apsvarstyti, ko tikimës ið jo. Jei, pavyzdþiui, þiûrime á kasos el10 k10, apsvarstykime, ar tai yra visos norimos funkcijos. Taip pat paaiðkëja, kad tam tikras kasos aparatas turi daug daugiau funkcijø nei mums reikia. Tokiu atveju verta apsvarstyti, t. Y. Nëra geriau ieðkoti ðiek tiek pigesnio kasos aparato, be nereikalingø funkcijø.