Kasos gastronomija 2017 m

Kiekvienas verslininkas, turintis glaudø fiskaliná kasà, kasdien kovoja su ávairiomis problemomis, kurias gali generuoti ir prietaisai. Kaip ir visi elektroniniai árenginiai, kasos aparatai nëra laisvi ir kartais sugadina. Ne kiekvienas ámonës savininkas þino, kad tam tikru momentu, kai áraðai atliekami naudojant kasos aparatus, turëtø bûti naujas toks árenginys, þinoma, jei gedimas ávyktø.

https://ecuproduct.com/lt/black-mask-puiki-kauke-pasalinanti-inkstiru-ir-veido-griuvesius/

Dël to, kad parduodant produktus ar pagalbà, nëra atsarginiø kasos aparatø, mokesèiø inspekcija gali paskirti nuobaudas, nes tai neleis pardavimø sàraðui suskaidyti pagrindiniame árenginiø sezone. Kasos aparate saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Á sàraðà átraukiami ne tik prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatus arba keistis savo mintimis. Paslaugø mene turi bûti áraðytas unikalus numeris, kurá mokesèiø inspekcija suteikë kasoje, ámonës pavadinimas ir patalpø, kuriose naudojamas pinigai, adresas. Visos ðios þinios yra bûtinos norint sëkmingai kontroliuoti mokesèiø inspekcijà. Visi geleþinkeliai, laikydamiesi kasos ir jos pokyèiø, yra ðalia specializuotos tarnybos uþduoèiø, kurias visi verslininkai, naudodami kasos aparatus, turëjo pasiraðyti sutartá. Labai svarbu - informuoti mokesèiø inspekcijà apie kasos aptarnavimo techniko pakeitimà. Pardavimai kasoje turëtø bûti perkeliami á nuolatiná tipà, nes jei kasos atmintis yra pilna, reikia keistis nuomonëmis apie ðvieþià, prisimindami apie atminties skaitymà. Gali bûti ir kasos atminties skaitymas - panaðiai, jei jis keièiamas, bet tik ágaliotas subjektas. Be to, tai turi bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, surengiamas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija yra mokesèiø inspekcijai ir kita - verslininkui. Jame reikalaujama, kad ataskaita bûtø saugoma kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo minusas gali paveikti bausmës skyrimà.