Kasos reikalavimai

Kasos aparatø pasirinkimas yra paprastas. Þmoniø grupë ðià fiskalinæ patiekalà sudaro tik kasos aparatas. Jie eina á parduotuvæ tuo paèiu bûdu. Problema kyla, kai pardavëjas uþduoda klausimà dël savybiø, kurios turëtø apibûdinti geriausius mûsø kasos aparatus. Kas mus domintø? Ar mes norëtume pirkti reguliarø kasos aparatà ar fiskaliná spausdintuvà? Tada jie negali atsakyti á paskutiná kartà. Ir prieð iðvykdami á parduotuvæ, pirmiausia turëtumëte pagalvoti, kà norite.Kà atkreipti dëmesá á tai?

Visø pirma, á pinigus. Kiek mes galime pasinaudoti jø pardavimu. Yra þinoma, kad kuo brangesni jie, tuo daugiau darbo jie yra. Ar tikrai jums reikës tokio specializuoto kasos, kad iðsaugotumëte savo individualø vaidmená? Jei ne, tai geriau iðsaugoti. Bet kokiu atveju, kuo didesnis vertybiø skaièius, tuo sunkiau valdyti. Jis neatpaþásta informacijos skaitymo momento, kurá uþtikrina kiekvienas galimas mygtukas.Kitas svarbus elementas yra dydis. Turëtumëte apsvarstyti, kiek vietos galite skirti tokiam árenginiui pateikti. Maþesnio ploto darbuose didelis kasos aparatas uþima tik nereikalingà antràjà vietà, kurià galima suteikti ðiek tiek praktiðkesniam. Verta galvoti apie tai, kad perkate maþà fiskaliná spausdintuvà.Svarbu daugiau dëmesio skirti prietaiso minèiai. Ámonëse, turinèiose didesnæ apyvartà ir ávairiapusiðkà produktø ir paslaugø pasiûlà, patartina ásigyti tokià valiutà, kuri gali bûti tokia.Kitas svarbus aspektas yra atliktos veiklos rûðis. Pavyzdþiui, norëdami aptarnauti vietovëje, negalite pasirinkti reguliaraus kasos, kuri yra paprasta, didelë ir nepatogu, perkeliant jà ið tam tikros reikðmës á kità. Dël to reikëtø nuspræsti maþesniu kasos aparatu, pritaikytu tokiai veiklai.Galite ir atkreipkite dëmesá á pajamø saugojimo sprendimà. Yra þinoma, kad Lenkijoje yra ástatymø, kuriuose kalbama apie tai, kad áplaukos turëtø bûti saugomos 5 metus. Tokiam saugojimui yra dvi tonos. Áprasti ritiniai yra svarbûs, kurie paprastai uþima daug vietos ir vis dar gali kaþkà suklaidinti. Antrasis, naudingesnis - saugoti kvitus visiðkai elektroniniu bûdu. Esame ásitikinæ, kad neprarandame jokio gavimo ir neuþimsime antrosios vietos.Turint tokias þinias, lengviau atsakyti á pardavëjus, kurie bus geriausi mokesèiø kasos aparatai. Savo ruoþtu nurodydami funkcijas, galësite pasirinkti tipà, kuris mus domina.