Klimawent dulkio surinkejas

Dulkiø kolektorius, pagamintas kartu su „atex“ (dulkiø surinkimo taisykle, vyksta filtravimo, maiðø, grandinës konvejerio formoje, skirtas vidutinëms ir sunkioms dulkiø ðalinimo sistemoms su galimybe iðplësti perspektyvas.

Sunkesnës þaliavos frakcijos, ypaè dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje, yra atskiriamos. Atskirtas produktas per grandinës konvejerá perkeliamas á rotacinio voþtuvo dalá, dël kurios slëgis ið filtro iðkraunamas be slëgio.

Standartinës eksploatacijos metu dujinis oras pasirenkamas pagrindiniame vamzdyne. Tuomet apdulkintas oras ásiurbiamas á dulkiø surinktuvà. Á filtro áleidimo angà yra atbuliniai voþtuvai, kurie matomi dulkiø surinktuvo kasdienio naudojimo sezone. Sklendës uþdarymas vyksta iðjungus iðmetimo ventiliatoriø.

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis prijungiamas prie iðsiplëtimo, o tai reiðkia, kad didelës frakcijos patenka á piltuvo dugnà. Medþiaga, surinkta á dulkiø surinkimo piltuvà, tiekiama per grandinës konvejerá á medþiagø ðalinimo vietà. Po medþiagos surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio gaminys yra tuðèias be slëgio uþ dulkiø surinktuvo. Frakcijos, kurios nebuvo nukritusios á filtro dugnà, nukreipiamos á filtro movas. Áeinant per filtro maiðus, ið dulkiø surinktuvo iðleidimo kanalo patenka ðvarus oras.

Visø komponentø galva laikoma regeneruojanèiu ventiliatoriumi, 1,1 kW arba papildomu 2,2 kW, kuris palengvina maiðø valymà, sukuriant oro srautà su atbulinës eigos kryptimi kartu su ádiegta seka. Regeneraciniame ventiliatoriaus variklyje yra stabdys, neleidþiantis ventiliatoriui suktis po sustojimo, kuris maksimaliai padidina valymo proceso efektyvumà ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneracinis ventiliatorius yra 50 Hz veikimui, kuris yra nepakeièiamas 1,1 kW varikliui. Taèiau svarbu maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kuris galimas naudojant papildomus 2,2 kW variklius. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve yra iðvalomi jo funkcijoje (on-line, kai ir po jo yra ne.