Kojo apsauga

Verslininkai, kurie tik pradeda verslà, turi priimti daug svarbiø sprendimø. Pasirinkimas vieta atlikti darbà ir paslaugø lygis yra pagrindas, bet jûs taip pat turite rûpintis kitø dalykø galia. Klausimai, susijæ su sàskaitø tvarkymu ir pajamø apskaièiavimo forma - tai yra kiti klausimai, kuriuos reikia apsvarstyti. Taip pat svarbu pasirinkti gerà fiskaliná kasà, be kurio daugelis gydytojø negali parodyti individualios veiklos. Pardavëjai ir kai kurie paslaugø teikëjai yra priversti pasinaudoti tokiais prietaisais. Kà jie nori labiausiai? Netgi turtingesnëse kasos rinkose svarbø vaidmená atlieka ERC ir POS kasos aparatai. Koká sprendimà verta nustatyti?

Kiekvienas, norintis pasirinkti ádomiausià kasos aparatà, turi iðanalizuoti ERC ir POS kasos aparatø skirtumus ir pasirinkti patraukliausià sprendimà.

Elektroniniø kasos aparatø (ERC kasos aparatai yra fiskalinës sumos, suprantamos parduotuviø grupëje. Jie panaðûs á ilgesnius skaièiuotuvus, kuriø pagalba galite atspausdinti klientui jø numeriø gavimo ir pirkimo dokumentus. Dabartinës mokyklos mokyklos yra gana ávairios. Taip pat galime iðskirti didesnes sumas, pasirinktas pozicijai paskirtoje kasos pozicijoje, taip pat yra dideliø maþesniø mobiliøjø kazino, kuriuos daþnai pasirenka tie, kurie gamina energijà departamente, ir kurie nori atsiskaityti kasoje. ERC yra sistemos kasos aparatai. Pagal paskutiná poþiûrá galime vykti dideliø parduotuviø grupëje, kuriose veikia keli kasos aparatai ir kuriuose dirba daug kasininkø.

Investuotojams, kurie niekada neiðduoda kvitus, jie daþnai praðomi iðraðyti sàskaità faktûrà, o POS linija gali bûti naudingesnë. Tai kompiuterio suma, leidþianti daug gerø galimybiø, susijusiø su sistemos plëtra ir tinkamos programinës árangos naudojimu. Jis taip pat yra gana saugus, nes jis primena senà kompiuterá su jo struktûra. Patiekalas yra surenkamas ið kompiuterio, monitoriaus, klaviatûros ir fiskalinio spausdintuvo, kurio sàskaità faktûrà arba supaprastintà sàskaità galima atspausdinti ið karto. Tai yra praktinis sprendimas tiems, kurie turi daug skirtingø straipsniø ir kurie turi didelæ nuolatiniø klientø bazæ. Tokiø duomenø baziø dëka lengviau iðduoti dokumentus, patvirtinanèius pardavimus, ir klientø aptarnavimas yra efektyvesnis.