Kolonoskopijos forumas 2015

Kolposkopas yra optinio árenginio pavadinimas, naudojamas kolposkopiniame tyrime, kuris priklauso nuo gimdos kaklelio pavirðiaus, apatinës jo kanalo dalies ir makðties bei vulvos. Deja, praëjusiame amþiuje kolposkopija paprastai buvo nepakankamai ávertinta ir naudojama kaip sunkus ir grieþtas testas, o ne objektyvus. Taèiau dabar galima apibrëþti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniu tyrimu, kurio pasisakymas padidëjo, nes beprecedentis padidëjimas vertinant gimdos kaklelio patologijà.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti gerus sprendimus dël terapijos. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas, o paskutinës stadijos testas reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Kai dabar buvo pasakyta, profesionalus kolposkopas suteikia ne tik pasyvø stebëjimà, bet ir gimdos kaklelio diagnozæ numatomiems navikiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti, ar turime atsisakyti pokyèiø, kurie ið tikrøjø yra pavojingi moters sveikatai.Specialistas gydytojas, naudodamas kolposkopà, taip pat gali atlikti vulvoskopijà, t. Y. Vizualiná iðoriniø lytiniø organø patikrinimà. Naujoviðkas metodas, taikomas kolposkopuose, ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtinga elektronika, naudojama ðiuolaikiniuose optiniuose árankiuose ir pantografuose, kurie vyksta tiksliai daugialypiame judëjime, padarë kolposkopijos tyrimus natûraliais ir stipriais, o tai paðalina visus ankstesnius nepatogumus. Be to, dauguma ðiø kolposkopø turi bûti aprûpinti skaitmeniniais tikslais, leidþianèiais dokumentuoti tyrimo eigà arba sukurti skaitmeniná archyvavimà elektroninëse laikmenose.