Lidl mikroskopas

Tiems, kurie nëra apskaièiuoti su Mokesèiø tarnyba per kasos aparatus, aptarnavimo knygoje nebus daugiau pripaþinimo. Taèiau tie, kurie nusprendþia tapti vatowcami arba parduoti prekes ir siûlyti paslaugas, matydami juos naudodamiesi kasoje kaip nerezidentas, tokià knygà laikys konkreèioje vietoje. Reikia nepamirðti, kad kasos aparato paslaugø registro praradimas, kurá galite tikëtis nemaloniø pasekmiø investuotojui. Visø pirma jie patirs prasmæ, kai verslininkas stengsis nuslëpti tokià situacijà tiek paslaugø teikimo ámonëje, tiek mokesèiø inspekcijoje.

Paslaugø knyga yra privaloma, nes jame áraðomi visø rûðiø festivaliai ir restoranai. Ðiuo metu svetainëje yra áraðø, kad mokesèiø inspekcijos atstovas gali nuspræsti, ar verslininkas tvarkingai tvarko áraðus. Jei dël to prarandate arba sunaikinate aptarnavimo knygà, nedvejodami praneðkite apie tai incidentui. Ásitikinæs ne tik praneðti apie tà faktà, kad knyga buvo prarasta, bet vis dar duodama, kaip tai atsitiko. Taèiau tai ne pabaiga pareigos, kurias verslininkas turëtø prisiminti ðioje formoje.

https://m-amulet.eu/lt/

Svarbu tai, kad po praneðimo apie nuostolius biurui paskambinkite bendrovei kasos aparatu, nauju grandikliu, kuris atlieka kasos aptarnavimà ir perþiûrà. Jos vyras duos mums dublikatà. Verta paþymëti, kad tokio darbo tikslas - iðduoti atsarginæ knygos kopijà. Ir jei per daugelá metø jis bus naudojamas su ávairiø paslaugø teikëjø pagalba, reikia sukurti dabartinæ informacijà, kad broðiûros dublikate gali bûti trûkumø. Geriausia iðsaugoti ðá áraðà, kad jis visada bûtø saugioje vietoje, bent jau neleidþiama já paimti arba kai ne kiekvienas turi prieigà prie jo.

Tuo atveju, kai mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra kokiø nors paþeidimø, jis tuo metu gali pareikalauti gràþinti mokestinæ iðmokà uþ kasos pirkimà. Be to, jei pats verslininkas pats nusprendë apmokëti PVM mokëtojà, tokiu atveju gali atsitikti, kad jis turëtø iðleisti tokià tvarkà.