Mados dizaineriai homoseksualai

Ðeðtadiená vyks naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø, norinèiø patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui, dozæ. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo trumpiausias faktas, ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik finansiniai ir subtilûs dideliø, spalvingø spalvø audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos buvo surengta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ðiai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus ávertintos mûsø vaikø namuose. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius iðskirtinius ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai daugelá kartø paliks mûsø produktus aukcione ir, jei aukciono objektas buvo net kai kuriø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á biurus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø vertë yra nemokama viena ið giliausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Tam tikrame pasaulyje yra kai kuriø gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugiausiai patraukliø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ðis populiarumas yra kolekcijos, suderintos su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai vertinamos, kad prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie yra pasiruoðæ ryte, sudaro ilgas eiles. Ðios kolekcijos iðëjo tà dienà.Ðios bendrovës rezultatus jau daugelá metø vertina vartotojai, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir kurie patvirtina, kad produktai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai