Mados dou radome

Ðá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo arèiausiai detaliø ir baigësi be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami visiðkai natûralûs ir erdvûs audiniai su dideliais, spalvingais spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilname nërimu. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai, siûlantys moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, dekoruoti nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, ypaè paruoðtas ðiuolaikinei progai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduota daugybë naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus perkeltos á vietiná naðlaièiø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius ðiltus ir patrauklius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai skundësi dël savo medþiagø pardavimo, o kai aukciono medþiaga buvo apsilankyta visose gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á parduotuves jau geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø pigûs ne stacionariuose prekybos centruose esanèios kolekcijos.Jûsø drabuþiø kompanija yra be brangiausiø drabuþiø gamintojø. Kiekvienoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma, efektyviausi siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Dabar ði vertë atrodo kaip kolekcijos, atitinkanèios pagrindinius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos pripaþásta, kad prieð pradedant parduotuvæ jie ryte pasiruoðæ prisitaikyti prie ilgø eiliø. Ðios kolekcijos yra tokios geros dienos.Dabartiniø kûriniø produktai ið daugelio sparèiø metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, sektoriaus ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir patvirtina, kad prekës yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai