Maisto ir mitybos technologijos

Ðiuo metu beveik visos mûsø paèiø egzistavimo sritys yra paremtos kitø tipø novatoriðkais sprendimais ir metodais. Visa tai palengvina ir palengvina daug paprastø uþduoèiø. Gastronomija yra viena ið daliø, kurioms mes pasilepinami áranga, kuri padeda mums bûti. Viena ið tokiø árenginiø yra mësos pjaustyklë. Ðis produktas naudojamas tiek namuose, tiek specialioje gastronomijoje, parduotuvëse ar maitinimo ástaigose. Þinoma, kalbant apie mûsø pjaustytojo tikslà, norime kaþko naujo.

Tikriausiai ásigysime universalø pjaustytuvà, kuris leis mums sumaþinti duonà ar sûrá. Taèiau nëra nieko, kaip gauti specializuotà árangà. Rûkyta mësos pjaustyklë, ið kurios mes pasiliksime, su garantija, neturëtø uþimti daugiau vietos. Didþiausia sudedamoji dalis yra peilis, kuris sukurs visà darbà. Medþiaga, ið kurios bus pagamintas aðmenys, yra svarbus - nerûdijantis plienas arba titanas bus tobulas. Mûsø patiekalo korpusas gali bûti pagamintas ið dirbtinio kûno, toks pat kaip ir dëklas. Atminkite, kad pjaustytuvas turëtø reguliuoti pjovimo storá. Áranga, kurià leidþiama naudoti namø ûkyje, turëtø atrodyti gerai. Projekto gerbëjai ir naujoviðki iðëjimai neabejotinai ras sau gerà pjaustyklæ.

https://neoproduct.eu/lt/goji-cream-veiksmingas-naturalus-rauksliu-kremas-nuo-senejimo-pozymiu/

Funkcionalesnis bruoþas turëtø bûti apibûdinamas profesionaliu pleiðto pjaustytuvu, ið kurio bus gauti parduotuvës ar maitinimo darbuotojai. Èia aðmenys yra nepaprastai svarbûs - rekomenduojama pagaminti ið chromo anglies plieno. Peilis turëtø bûti pakankamai sklandus, kad deðros bûtø gerai supjaustytos. Padavëjas, verta já sutikti su plienu. Panaðiai darbas laikomas korpusu - jis turëtø bûti tvirtas ir patyræs, todël atrodo plieno arba metalo. Pjovimo gylio reguliavimas yra didesnis. Mes galime já atleisti nuo patrauklios iðvaizdos. Profesionali mësos pjaustyklë pirmiausia turi bûti ergonomiðka.