Medicinos drabuthio gamintojas

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai bûtø ruoðiami koncentruotam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou truko grieþèiausiu komponentu, o visas praëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo pagaminti naudojant visiðkai paprastus ir gerus audinius su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, sukurtai nërimu. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Paprasta apranga, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didelëmis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas specialiai naujai ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Paskutinio pardavimo pajamos bus naudojamos naðlaièiø kûrimui. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius labdaros ir labdaros veiksmus. Jos savininkas pakartotinai iðsiuntë savo produktus á aukcionà, o kai aukciono medþiaga netgi apsilankë konkreèioje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad naujausia kolekcija pasieks verslà geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne tik stacionariuose prekybos centruose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena garsiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø tobulame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija yra kolekcija, vienijanti su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi tikrai didelæ sëkmæ, kad net prieð parduotuvës atidarymà tie, kurie ryte renkasi savo þaizdas. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo medþiaga jau daugelá metø domisi dideliu naudojimu tarp vartotojø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenurodo daugelio gautø atlygiø ir nusprendþia, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë