Megar maitinimo aranga

Lenkø namuose daþnai galite rasti profesionaliø gastronomijos árenginiø, naudojamø restoranuose. Pavyzdþiui, gyventi labai ádomûs pjaustytuvai gali gyventi. Kokioje sistemoje jie keièia bendrà dalykà virtuvëje?

Daugiau laikoNaudojant specialø pjaustytuvà gerokai sumaþëja valgio ruoðimo laikas. Vietoj to, kad iðpjaustumëte kiekvienà mësos, sûrio ar duonos gabalà, pakanka ið jo gauti vertingà prietaisà. Jo dëka ryte sumuðtiniai uþtruks du kartus maþiau laiko nei dabartinës formos veiksmai. Sumuðtiniø paruoðimas visoms ðeimoms bus paprastesnis ir nereikës rasti daug daugiau nei kelias minutes.

tikslumasPjaustyklës tiksliai supjaustys mums reikalingas medþiagas. Pavyzdys gali bûti pjaustytuvas, kuris taip pat leidþia jums kontroliuoti grieþinëliø storá. Taigi tai priklauso nuo jûsø vaizduotës ir poreikiø, ar mûsø pagaminti patiekalai bus supjaustyti storu ar plonu. Ðis tikslumas taip pat turi átakos patiekalø estetikai. Ne daugiau netolygiai supjaustyti, negraþûs sumuðtiniai. Naudojant pjaustytuvà, visi rezultatai, kuriuos mes atliksime, bus atliekami taip, tarsi jie bûtø pagaminti profesionalaus virëjo.

skonisYra produktø, kuriø pjaustymas kartais gali suteikti mums daug sunkumø. Kietas sûris arba kai kurios darþovës daþnai neleidþia jas supjaustyti á maþus gabalus. Daugelio patiekalø atveju skonis, þinoma, priklauso nuo jø elementø storio. Tas pats pasakytina ir apie mësos paruoðimà. Pjaustyklës kartu mësà ir kaulus ásigys, kad bûtø galima greièiau ir tikslesnë galia nei senais metodais. Kas toli, mësos gabalëliais supjaustyta mësa praranda maþiau energijos, todël ji yra ðvari ir tobula.

patogumasMes galime supjaustyti beveik visus vaisius: sûrá, mësà, mësà, darþoves. Dël to galime lengvai paruoðti sriubas, antrus patiekalus ir salotas. Mums nereikës investuoti á sudëtingø sûrio ir mësos peiliø katalogà. Taip pat lengva supjaustyti kaulà ir salierø ðakná pjaustytuvu.