Mesmale

Ar daþnai valgote maltas mësos ar sultingas tataras su kiauðiniais? Jei taip, tai þinote, kaip rodo patiekalo paruoðimo procesas. Mësmalë arba mësmalë leistø mums pjauti ir malti mësà. Ðioje pusëje mësa puikiai tinka tolimiems patiekalams vietoj áprastø, neapdorotø mësos gabalø.

Kai aplankëte savo moèiutæ, tada jûs tikrai prisimenate, kai ji paëmë toká maþà maðinà ðiame objekte. Mësa davë gerklæ, o maðina ilgà laikà susieta, tada ið papildomos pusës, kad paðalintumëte mësà pradinëje formoje, nei mes ten. Jie taip pat nustebino mus ne ádëti pirðtus á já, nes tai mums bûtø labai blogai. Mes taip pat galëtume pasibjaurëti dël to, kas ið prietaiso iðëjo. Taèiau vëlesniais laikais mes já valgëme.Tuo metu vilkai jungiasi á gastronomines zonas, tokias kaip restoranai, restoranai ir barai. Ðvieþia perdirbta mësa yra tinkamas elementas. Tai yra mûsø patalpø vitrina.Tradiciniai vilkai taip pat naudojami ðiandien. Jie gali bûti elektra varomi arba fiziðkai maitinami. Pastarasis tikrai yra pigesnis, bet efektyvesnis? Ji praðo mûsø fiziniø pastangø. Taèiau pagrindinis jø paprastumas. Tipiðka maðina pagaminta ið pjovimo atrankos, kuri surenka ið skirtingo storio, peilio ir peilio. Gorge yra vieta, kur mes ádëjome apdorojamà mësà. Viduryje pasirenkate sraigæ, kurios dëka mûsø mësa patenka á kambará, kuriame jis supjaustytas. Atidaromos ávairiø dydþiø maðinos. Manome, kad skerdyklose jie turës didesná plotà nei prieðingose vietose, nes jose kûnas gaminamas ir vëliau veþamas ir pristatomas á ávairias patalpas. Taigi ðie namai gali bûti atliekami vien tik paèiø.