Modul vertinimo programa pendidikan

„Optima“ programa yra daugelio integruotø moduliø tinklas, pagrástas ta paèia duomenø baze. Priklausomai nuo konkreèios ámonës priemoniø, moduliai gali bûti laisvai sujungti. Programa yra „Microsoft Windows“ tinklo dalis (galimas vieno vartotojo darbas, taip pat ir internetinëse klasëse („Microsoft Internet Explorer 7.0“ arba naujesnë versija.

RecardioRecardio - Geriausias būdas pasirūpinti savo sveikata ir pagerinti rezultatus!

„Optima“ programa veikia tik „Microsoft SQL Server 2005“, 2008 arba 2008 R2 pagrindu (2000 m. Versija nepalaikoma. Diegimo metu susipaþinkite su likusiais elektroninës árangos konfigûracijos ir licencijos turinio reikalavimais. Þmogiðkøjø iðtekliø sistema skirta maþoms ir vidutinëms ámonëms. Puikiai dirba su kitais moduliais, tokiais kaip sàskaitø faktûrø iðraðymas, valdymas ir prekyba su þurnalu. Jis eina á:- darbuotojø registracija,- mokëjimø apmokëjimas, atsiþvelgiant á nebuvimà, virðvalandþius,- tikrinti darbuotojo nebuvimà, atostogø dienas,kosmetikos kûrimas darbo sàraðams skelbti,- sutarèiø sudarymas,- atsiskaitymø uþ vaiko prieþiûros atostogas, vaiko prieþiûros atostogas, papildomas atostogas dël gimdymo, apskaità, \ t- kompensacijos iðmokëjimas á grynuosius pinigus ir pervedimai, nurodant atitinkamà banko sàskaità,- su uþsienieèiais sudarytø sutarèiø sprendimas, \ t- mokesèiø deklaracijø apskaièiavimas ir spausdinimas, \ t- HR dokumentø rengimas kaip darbo sutartis, sutarèiø papildymai, \ t- DEK-II ir DEK-I-0 PFRON ir pagalbiniø spaudiniø deklaracijø parengimas,- HR formø archyvavimas,- uþsienyje komandiruotø darbuotojø atlyginimo apmokëjimas.Þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio modulis turi toká darbà kaip paskolø ir paskolø fondø aptarnavimas. Jis gali bûti derinamas su „Comarch ERP XL“ metodu su „Comarch ERP Altum“ sistema, naudojant mobilias programas: „Comarch ERP e-Pracownik“ ir „Comarch ERP Mobile Fleet“. Teisingas informacijos ávedimas á „Optim“ organizmà leis gerai organizuoti þmogiðkøjø iðtekliø skyriø ir sekretoriatà. Ðis modulis bendradarbiauja su „Pùatnik“ komanda, kurià jis ásigys uþ gyvenvieèiø statybà su Socialinio draudimo ástaiga.