Muezzin darbo vieta

Gërimai tarp svarbiausiø saugos aspektø ðiame sektoriuje yra þmogaus gyvenimo pagalba.Akivaizdu, kad normalios klaidos - populiariausia renginiø dozë - taip pat ir bloke - taip pat ir praktikoje. Dabartinë mûsø galinga galia - tarsi subtilios ir maþos klaidos & nbsp;

Ar galima iðvengti ðiø ávykiø?Þinoma, suteikë gerà pasirengimà darbui, net ir daugeliui ádomiø aplinkybiø. Þinoma, kaip ir namø medicinos kabinoje, turite rasti pleistrà ir elastingà tvarstá, tiesiog uþimtumo fone, turime turëti prieigà prie labiausiai bûdingø pagalbos ðaltiniø.Toks gërimas gali bûti ugnies gesintuvas arba ugnies antklodë - puiki gaisro gesinimo linija, kuri patiria nepataisomà þalà ir tiesioginæ grësmæ gyvybei ar sveikatai. Jei darbo vietoje yra sprogiø zonø arba padidëjusi gaisro rizika - atkreipkite dëmesá á paskutiná, kad jø aplinkoje visada bûtø tinkamo dydþio ir vienetø gesintuvas, kad iðvengtumëte pavojaus.

Yra þinoma, kad tam tikrø savybiø negalima iðvengti ir paþinti save - kà turëtume daryti ðioje situacijoje?Dauguma reglamentø ir reglamentø numato þmoniø evakuacijà, o kartais ir vertingà, ir atitinkamø valstybës institucijø, pvz., Ugniagesiø, policijos, greitosios medicinos pagalbos arba specializuotø padaliniø - dujø ar energijos greitosios pagalbos skambutá. Atsiþvelgiant á teisës aktus, sveèiø gyvenimas yra pranaðesnë kaina, o pinigai ar problemos vertë nëra verta prarasti gyvybæ ar rimtai pakenkti sveikatai. Taigi pabandykite iðvengti rizikos arba rekomenduoti mums - nors nekeliant pavojaus sau!