Namo statybos midrios technologijos

Kiekvienas konkursas turi savo individualø, suprantamà tik sveèiams, þargonà. Tai nesiskiria su vertëjais. Vertimo biuro þmogus tikrai turi bûti vadinamas tolimu, kartais juokingu bûdu nesusijusiam klausytojui. Todël galima susitikti su likusiais þmonëmis, wyautowane arba sCATowane. Kà reiðkia nurodytos frazës?

Iðverstas vertëjas - asmuo, kuris naudoja maþai CAT programø, bûtent kompiuterizuoto vertimo, kuris remiasi vertimo darbu. Kitaip tariant, CAT árankis siûlo vertimà, jei tekstas suderinamas su vertëjo jau iðverstu tekstu.Iðverstas vertëjas - vertëjas, kuris neáskaièiuojamas á ámonæ, ir uþdavus klausimà, gauname informacijà, kurià automatiðkai generuoja el. Paðtas.Iðverstas vertëjas - vertëjas, kuris tam tikru laikotarpiu nepasiekiamas, pvz., Sëdi atostogø metu.

Didþiausias susidomëjimas yra konkabinos gràþinimas. Ði frazë skirta moters, turinèiai sinchroniná vertimà, apibrëþimui, t. Y. Vertëjui, kuris, bûdamas garso nepraleidþianèioje kabinoje, verèia þodþius tiesioginiu interpretavimu. Norëdamas tai pastebëti, suinteresuotas asmuo turi ádëti specialias ausines ir pasirinkti programà, kuri átakotø kalbà. Ðio judëjimo vyrø grupë yra konkabentë, todël analogiðkai tai yra sinchroniniø vertimø rûðis.Vertimo agentûros, þinoma, kaip ámonës, teikianèios ávairias paslaugas, teikia viena kitai konkreèias frazes, kurios yra suprantamos tik ðios profesijos darbuotojams. Þinoma, jie paprastai stengiasi pabëgti juos sëkmingai kontaktuodami su þmogumi, bet, kaip þinote, labai svarbu atsisakyti elgesio. O kai, kalbant apie vertëjo biurà, girdime, kad mûsø mokykla iðeina, ar kitas vertëjas verèia mums tekstà geriau, nes jis yra SCOATED, nebûkime iðsigandæs ... Jûs galite paklausti apie ádomias situacijas, pavyzdþiui, vertimo biure, klausimà apie vertimà Atlyginimas, kurá naudoja darbuotojas, yra ypaè toks, koks jis yra kambaryje, tai nereiðkia, kad susidomës vertëjais.