Nedtumo drabuthio gamybos gamintojas

Kità ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai turëtø uþ sezonà. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas liko artimiausioje detalëje ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik privatûs ir ðviesûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo vertëmis. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir gera gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, specialiai sukurtas naujai ceremonijai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus skaièiuojamos kaip namø naðlaièiai. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir labdaros veiksmus. Savo aukcionuose jos savininkai pakartotinai gráþo á mûsø aukcionus ir, kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø natûralios nei stacionariosiose parduotuvëse.Jûsø drabuþiø kompanija yra viena ið paèiø graþiausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuo paèiu metu kompanija naudojasi kolekcijomis vieningai su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, labai domina tai, kad per vienà rytà prieð atidarant parduotuvæ jie yra pasiruoðæ ilgoms eilëms. Ðios dienos iðnyksta.Dabartinës kompanijos rezultatai jau daugelá metø buvo puikiai pripaþinti tarp vartotojø, taip pat ir kampe, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugelio gautø atlygiø, ir tai, kad rezultatai yra geriausios kokybës.

Perþiûrëkite savo parduotuvæ: Haccp vienkartinius drabuþius