Neurozes svorio prieaugis

Mes esame ástrigæ tamsiuose laikuose, kuriuos reikia nuolat gauti ið mûsø. Gyvenimas reikalauja nuolatinio árodymo, kad esame ne blogesni uþ kitus ir kad mes neturime ðiek tiek daugiau nei kiti. Toks lenktynes sukelia vyrø vyrus, sukelia neurozæ ir kartais depresijà. Krokuvoje psichologas, kuris yra labai ekspertas ðiuo klausimu, gali padëti.

Verta kreiptis dël pagalbos, nes neapdorota fobija, neurozë ar depresija ne visada vyksta viena. Tuo metu psichologo pagalba yra labai draugiðka, nes mes negalime to padëti. Nors mes ne visada siekiame pagalbos. Mes daþnai gëda dël kai kuriø mûsø draugø reakcijø. Ir mes bijome lipti garsios etiketës. Taèiau esant kitø nuomoniø prieþiûrai nëra daug. Mes jauèiamës nepatogiai, kai turëtume paklausti, kaip lengvai atsikratyti. Iðeiti ið þlugimo padës mums psichologas - gydytojas patogus tikruosiuose miestuose, daugelis specialistø turi spinteles, siûlanèias paslaugas tiems, kuriems jø reikia. Specialistas, kitaip tariant, psichologas turi tinkamà kvalifikacijà, kurià patvirtina reikalingi dokumentai. Todël jis ágalioja já teikti psichologines paslaugas ir nukreipti diagnozæ, taip pat nagrinëti bylas & nbsp; i & nbsp; Jei norite psichologinæ pagalbà ar reikiamà sertifikatà, kuris sukûrë psichologà verta duoti namo biuruose arba padengtos su NFZ & nbsp;. Psichologas, taèiau neprisimena teisæ iðleisti receptø. Jei reikia, po to, kai turësime taisyklæ, reikës kreiptis á psichiatrà. Mes galime tik kreiptis á psichologà patarti kasdienio gyvenimo problemoms. Psichologas gali bûti asmuo, atliekantis psichologiná gydymà, kuris ilgainiui sukuria supratimà apie darbo bûklæ ar tam tikro asmens elgesá. Psichologas gali sutelkti dëmesá á psichoterapijos vykdymà, nes psichologiniai tyrimai papildo jo þinias apie þmogaus psichikà. Nors ne kiekvienas psichoterapeutas reikalauja psichologo, nes Lenkijos ástatymas leidþia kiekvienam pabusti nuo psichoterapijos.