Nievatowiec eksporto paslaugos

Kolposkopas yra instrumentas, suteikiantis gydytojui (panaðiai specializacijai tyrimà, kuris numato gimdos kaklelio ir jo dydþio bei þemesniø savybiø ir kanalo matymà. Be to, tikriausiai tai daro makðties ir vulvos gydytojas, kad nustatytø tikràjà apytikslæ, kurià ði áranga leidþia.

Kolposkopija, kaip minëta pirmiau, yra procedûra, leidþianti per kelias akimirkas patekti á paciento, labiau patyrusià ligos diagnozæ, ir leisti jums imtis ryþtingiausiø veiksmø, kai aptinkama liga. Tokio klausimo dëka galima aptikti ir iðmokti ikiklinikinæ vëþio formà, o tada duomenys nedelsiant imami (ir, kaip þinome ðios ligos sëkmei, greitesnei reakcijai, diagnozei ir veiksmams, ilgesnë viltis, kad paskutinis ateis pas jus. Pirmiau apraðytas ikiklinikinis etapas yra vëþio stadija, iðgydoma praktiðkai ðimtu procentø, todël koloposkopo tyrimas yra labai naudingas. Vien tik kolposkopija yra vëþio nustatymas nuo beveik aðtuoniasdeðimties procentø aukðtyn, o citologija, jos vëþio aptikimas yra veiksmingas septyniasdeðimt procentø. Taèiau profesionalûs gydytojai rekomenduoja derinti abu ðiuos metodus, t. Y. Citologijà ir kolposkopijà - atrodo, kad ðità siaubingà ligà galima rasti ðimtà procentø pasitikëjimo. Kolposkopas greièiausiai bus sujungtas kaip árankis, kuriuo tikslesniam tyrimui naudojamas audinio gabalas. Ðio prietaiso dëka, teisingas gydytojas taip pat gali apibûdinti operacijos, atliekamos vulvos, gimdos kaklelio ar makðties, apimtá. Ðis þaidimas, ðiuo metu po procedûros, kolposkopas be jokiø problemø ávertina, ar operacija buvo sëkminga. Taèiau yra tam tikrø apribojimø, kurie turi bûti grieþtai laikomi prieð bandymà - pvz., Prieð kelias dienas prieð kolposkopo tyrimà jûs negalite egzistuoti arba atlikti ginekologinius tyrimus. Gali bûti neteisinga atsakyti á klausimà ir, galbût, jo pabaiga turi bûti „suklastota“.