Optine sistema anglo kalba

„Zeiss“ yra Vokietijos ámonë, uþsiimanti ávairiø tipø optiniø árenginiø gamyba, statyba ir kûrimu. Jis buvo rinkoje keliolika metø ir paprastai buvo aukðtos kokybës produktai. Be to, kita „Carl Zeiss AG“ kategorija - tai árangos, kuri pritaiko koordinates, gamyba ir plëtra. Prekës þenklà sukûrë Carl Zeiss, Otto Schott ir Ernst Abbe Jena (yra Vokietijos miestas, turintis poviatø teises, einantis á centrinæ Vokietijos dalá.

Nuo pat pradþiø ji daugiausia dëmesio skyrë optiniams læðiams ávairiuose árenginiuose, tokiuose kaip fotoaparatai (purkðtuvai, kontaktiniai læðiai, akiniø læðiai, mikroskopo læðiai, teleskopai, teleskopai ar þiûronai. Pagamintos medþiagos yra labai ádomios bûklës. Kaip árodymas, „Zeiss“ mikroskopai yra puikus árankis mokslininkams, taèiau jie yra labai pageidautina áranga laboratorijose. Þvelgiant á specialistø ir mokslininkø nuomones ávairiuose forumuose, „Zeiss“ mikroskopai yra labiausiai mëgstami gërimai pasaulyje. Jie yra iðsamûs ir tinkamai parengti. Jie siûlo platø læðiø asortimentà su ávairiu didinimu. Be to, jie bendradarbiauja su gerø læðiø korpusø rangovais, leidþianèiais visiems baldams naudoti praktiðkai ir paruoðti. 2006 m. Prekës þenklas pradëjo dirbti su glaudþiu „Sony“ prekës þenklu ir pasiraðë su juo leidimà ágyvendinti objektyvà daugeliui kamerø - „Sony Alfa“. Ðios kameros greitai uþdirbtø pozicijà, nes jos yra gerai pagamintos, turi puikià kokybæ ir santykinai maþà vertæ sistemoje iki paskutiniø, kaip tikruosius baldus. Nuo 2013 m. Liepos mën. Bendrovë nustojo gaminti „Carol Zeiss“ pavadinimu ir atvërë iðrasti ðiuolaikinæ puikiø læðiø technologijà pagal pavadinimà „Zeiss“. Þvelgiant á darbuotojø nuomones interneto forumuose, kokybë neteko gerø nuomoniø, prieðingai - kasmet vis dar labai daug Ypaè populiarus fotografø, kurie kruopðèiai renkasi fotoaparato læðius asmeniniams reikalams, atþvilgiu, taèiau geras objektyvas pirmiausia yra objektyvas.