Paradykite blankus

„Enova“ programa buvo sukurta daugiausia ámonëms, kurios verèiasi nepriklausoma komercine, aptarnavimo ir gamybos veikla. Sistema tikriausiai gyvena labai gerai, o tai yra didelis privalumas tokioms programoms.

Kliento pateikti laiðkai gali bûti praturtinti unikaliais apraðais. Didelis sistemos privalumas - galimybë redaguoti standartinius sàraðus, kurie leidþia efektyviai paðalinti nereikalingus stulpelius tam tikru momentu arba pridëti konkreèius kintamuosius. Duomenys gali bûti greièiau filtruojami ir rûðiuojami, o tai leidþia grupuoti pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijos, o bendras galimø egzistuojanèiø áraðø skaièius yra lëtas pastangas, skirtas tik toms, kurios turi norimà iðraiðkà. Naudojant „enova“ programà nereikia ádiegti pilnos „MS Office“ versijos, taèiau planas yra glaudþiai susijæs su dabartine programine áranga, todël galima efektyviai eksportuoti informacijà, pavyzdþiui, á „MS Excel“ skaièiuoklæ. Vartotojas, redagavæs pasirinktus „Office“ pakete, gali juos importuoti á „enova“ prekybos programà. Labai ilga ðio metodo vertë yra galimybë bendradarbiauti ir su „Open Office“ paketais. „Enova“ programinë áranga skirta investuotojams, dirbantiems visose srityse, taèiau neámanoma patenkinti visø jø poreikiø turimø ataskaitø ir praktikos vaidmenyse. Vestuvëms reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programø atnaujinimai, ataskaitos ir duomenys nekelia pavojaus. „Enova“ prekybos programoje yra dvi versijos: graþus ir platinos, kurios yra labai plonos ir leidþia registruoti ir spausdinti failus galios formatuose. Metodas gali bûti derinamas ir laisvai modifikuojamas pagal klientø poreikius. Programa numato ryðius tarp dokumentø, dël kuriø juos galima keisti be duomenø pateikimo poreikio. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus arba kopijuoti visas jø grupes (gera idëja gyventi kopijuojant sàskaitas faktûras ið paskutiniø mënesiø be poreikio nurodyti rangovo duomenis ir statybà. Dokumentai gali bûti apibrëþti paprastu arba specifiniu reþimu, bendru su ámonës charakteristikomis. Dël ðiø prietaisø „enova“ programa puikiai prisitaiko prie þinomos ámonës dokumentø apyvartos.