Pavojaus saugos zona

Daugelis þmoniø bijo pastoti. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø gamybos sàlygos kelia grësmæ bûsimam palikuoniui. Labiausiai viliojanti yra atostogø uþëmimas visà nëðtumo laikà, o dabartiniais laikais jis siejamas su veiksmingais socialiniais defektais ir sprendimu, kad jaunos moterys pastoja su darbo sutartimi gauti pinigø be jokiø pastangø.Kaip nëðèios moters teisës dirbti? Þinoma, jei nëðtumas yra teisingas, nereikia eiti ligos atostogø. Pakanka pasikalbëti su savo vadovu ir papraðyti lengvesniø darbo sàlygø. Taip, biuro darbas prieð kompiuterá, kuris gyvena tik 4 valandas per dienà, taèiau fizinio darbo sëkme, darbdavys yra atsakingas uþ tai, kad knygø darbuotojai galëtø dirbti natûralesnëmis sàlygomis ir leistø jiems dirbti daþniau. Panaðiai situacija nagrinëja ir darbuotojo priëmimo laikà: kapitonas nëra tinkamas priimti sunkias ar nëðèias moteris naktá. Be to, priimdamas asmená norinèiam ar slauganèiam darbdaviui, jis / ji turëtø prisiminti, kad pareigos bûtø atliekamos toje vietoje, kuri nekeltø pavojaus vaiko ar motinos namams ir sveikatai. Þinoma, nëðèio darbuotojo atleidimas ið darbo, kuris turi sutartá, yra kitoks nei prielaida. Nëðèios moters teisës darbo prasme ir papildomos teisës bei pareigos (tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, ádarbinti pagal darbo sutartá gali bûti skaitomi darbo reglamentuose aðtuntojoje srityje.

Deja, nëðèios moters, kuriam leidþiama á kortelæ dirbti ar uþsakyti, teisës atrodo kitaip. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèios moterys turi kontrolæ ir kontrolæ per pastaràjá neáprastà laikotarpá, taèiau jis reglamentavo visus reglamentus tik darbuotojams, dirbantiems kortelëje. Ágaliojimo sutartis yra civilinë sutartis, todël visos nëðèios moters teisës nori ið valdanèiosios ðalies áraðø. Taigi, jei savininkas nëðtumo ir gimdymo metu nepasireiðkia noro suteikti moteriai nuotraukà, ástatymu jis nebus priverstas to daryti. Tai reiðkia, kad sutartyje turi bûti nurodytos visos svarbios prieþastys, dël kuriø moteris gali pereiti á savo gimimo laikà ir tada sugráþti prie paskutiniø tø paèiø gamybos sàlygø. Prieðingu atveju në viena nëðèia moteris netrukdys iðlaisvinti. Be to, nëðèios moterys, vykdanèios veiklà kitoje kortelëje nei mandato sutartis, neturi teisës iðsaugoti maþesnæ knygà savo valstybës pradþioje.