Pkb ir pilka zona

Finansø ministerija laikosi ávairiø bûdø, kaip sumaþinti pilkàjà zonà ir uþtikrinti, kad bûtø sumokëti mokesèiai. Vienas ið jø buvo socialinë kampanija, skatinanti vartotojø paklausà ásigyti prekæ ar paslaugà. Sunku pasakyti, kaip veiksminga ði veikla buvo: lenkai visà laikà turi daugiau mokesèiø inspekcijos, nei jø sàjungininkë, todël jie yra pasirengæ atlikti operacijà, o ne reikalauti. Mes neturime áproèio iðstumti visus dokumentus, kad galëtume juos sugráþti tam tikru momentu, kurá galime stebëti net tarp skandinavø.

Fiskalinis kvitas yra dar vienas nereikalingas popierius mums, kuris netrukdys mûsø kiðenëms. Kodël jûs laikote áplaukas, jei jos dedamos ant tokio popieriaus ir tokiu raðalu, kad po dviejø savaièiø negalite pamatyti, kà jie ið pradþiø sakë?Gali kilti abejoniø dël ðio veiksmo efektyvumo, taèiau ministerija pateikë idëjà, kuri dabar nukentëjo nuo lenkø vadovo, bûtent loterijos bilieto. Ásigijæ ne maþiau kaip 10 PLN ir surinkæ áplaukas ið naujojo spausdintuvo, visi gali uþsiregistruoti þiniatinklio kortelëje ir iðsaugoti indëlá á automobilio loterijà. Þinoma, loterijos nugalëtojas lankësi vieðosios televizijos.Manau, kad tokios uþduotys yra daug prasmës, o ne kartoti á nuobodulá "imk fiskaliná gavimà, neleiskite man pavogti ið jûsø". Lenkai nemëgsta mokytis, kaip juos mokyti - tai tikriausiai yra viena ið iðraiðkingiausiø mûsø proto daliø. Lazdos metodas mums pernelyg nedaro átakos - komunistinës tarybos suþinojo, kada opozicija susidûrë su ne represijomis, bet neiðsklaidë, bet átvirtino ir iðmetë iki paskutinës pergalës. Morkas yra geriau pritvirtintas prie lazdelës, pavyzdþiui, vilties laimëti automobilá.Taigi jauèiau save lenkiðkoje odoje, nes apsipirkus prekybos centre gavau kortelæ, leidþianèià gauti taðkus uþ ásigytà produktà. Tada problemos galëtø bûti pakeistos á materialinius prizus. Bandþiau apsipirkti ðiuolaikinëje parduotuvëje, nors turëjau eiti apie tris kilometrus. Vëliau, kai supratau, kad norint gauti vertingà prizà, að turëèiau daugelá metø pirkti tokiu bûdu. Bûtent tai yra lenkø apdovanojimø paþadas.