Poznanes gamybos amone

Ðiuolaikiðkai kiekvienai dinamiðkai auganèiai kompanijai, ypaè gamybos ámonei, reikia specialios reklamos ir duomenø pateikimo sistemos ámonëje. Ámonës dvigubai ir tris kartus praleidþia geriausiu bûdu ir kai tai yra labai efektyvi. Jie dirba paskutiniame informaciniø sistemø taikyme. Taèiau, deja, tai yra tokia maþa, kai tikriausiai prarasite já svarbiu þvilgsniu.

Sistemos integravimasInformaciniø sistemø diegimas turi bûti vykdomas pagal tam tikras konkreèias normas ir idëjas. Tokios sistemos turi bûti derinamos ir suderintos su vartotojø problemomis ir vyrais. Keitimasis informacija turëtø bûti atliekamas be jokiø problemø, kurias ðiuo metu teikia STEP standartas.Bendrovë taip pat turi susidoroti su tikromis kliûtimis, kad kompiuteriø sistemø diegimas bûtø sëkmingas. Tada yra kliûèiø: ekonominë, techninë, organizacinë ir socialinë.

kliûtysKalbant apie ekonominæ kliûtá, reikëtø þinoti, kiek sànaudø reikia sëkmingai ágyvendinti IT sistemoms. Jei ámonës yra pernelyg sudëtingos, verta apsvarstyti ar nelaukti su tokia investicija, kol ekonominiai iðtekliai bus pakankami, kad bûtø galima plaèiai ágyvendinti tokias sistemas. Taèiau techninë kliûtis susijusi su gera infrastruktûra ir konkreèios programinës árangos bei aparatinës árangos ádiegimu. Jei elementai taip pat neávykdyti, informaciniø sistemø ágyvendinimas tikrai nebus sëkmingas. Kita kliûtis - organizacinë - yra ta, kad ámonës organizacinë struktûra nëra pritaikyta pasirinktai sistemai. Paskutinë kliûtis - socialinis barjeras - darbuotojø pasiprieðinimas inovacijoms ir antrajam organizmo principui.Dël minëtø prieþasèiø kompiuteriniø sistemø diegimas biure nëra akivaizdus ir praktiðkas. Reikëtø iðanalizuoti, ar bendrovë ðiuo metu egzistuoja tokiu vystymosi laikotarpiu, kad ji susidurs su visais sunkumais ir problemomis, susijusiomis su paskutiniais susijusiais.