Pramones pletra ir svarba chomikuj

Didëjanti pramonës technologijø plëtra, optimalaus gamybos rezultato perþiûra, procesø stiprumas ir dydis tokiose srityse kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë didina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Kuo intensyvesnis gamybos procesas, tuo didesnë apkrova, kuri turi bûti neutralizuota, kad nekeltø pavojaus vartotojø saugumui.

https://perlblue.eu/lt/

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali uþdegti alkoholio ir oro miðiná kibirkðties pagalba ir taip sukelti sprogimà. Tokiø problemø sprendimas yra tos bendrovës, kurios tokiais atvejais naudojasi, inter alia, elektrostatiniu áþeminimu, ákrovimo pavirðiaus valymu, neutralizavimu ar elektrostatiniu ákrovimu.Elektrostatinis áþeminimas yra áþeminimo mechanizmas, kuris yra naudingas kaip árodymas, kai pakraunamos talpyklos, gabenanèios birias medþiagas ar skysèius. Ant jø pavirðiaus yra daugybë elektrostatiniø krûviø. Prieð pakrovimà bûtina prijungti prie rezervuaro áþeminimo sistemos. Tai paðalina uþsidegimo rizikà. Kiti dramatiðki dalykai - tai sëkmingas vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø sëkmë, kuri, gaminant birias medþiagas vibracijai ar nusidëvëjimui, gali iðsiskirti ir iðsiskirti uþsidegimo rizika. Didelës talpyklos ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis, taip pat turëtø bûti áþemintos. Pavojai taip pat yra nepagrásti indai, paimti maiðymo ir maiðymo linijose. Ið tiesø visi gamybos proceso etapai generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar juos reikia ádëti á lanksèias talpyklas, ar rankiniu bûdu uþpildyti statines ar skardines. Elektrostatinis áþeminimas yra bûtinas, nes jis gali sukelti iðleidimà tarp personalo ir prietaisø bei konteineriø, o zonoje, kur kyla pavojus, kad gali kilti pavojus, jis gali sukelti degimà ir sprogimà.