Pramoninis skalbimo dulkio siurblys

Valydami grindis, sienas ir baldus mûsø namuose mes nesame problema - mes naudojame paprastiausià dulkiø siurblá, kuris puikiai tinka kasdieniam naudojimui. Taèiau prieð problemà iðliekame, kai turime iðvalyti daugiau erdvës, nesvarbu, ar mes taip pat turime kurti sunkias darbo sàlygas ar kitas medþiagas, kurios turëtø bûti paðalintos (pvz., Vanduo ar medienos skiedros. Tokiais atvejais mes neturime pakankamai árangos, kuri idealiu atveju konsultuojasi pastate, netinkama jiems þemu lygiu.

Kodël reikia, kad valymas bûtø ypaè þiaurus nei tradicinis grindø ir baldø siurbimas? Ðioje formoje produkcija yra pramoninis dulkiø siurblys. Dulkiø siurbliai yra dulkiø siurbliai, kurie naudojasi gamyklose, statybvietëse, gamybos ámonëse ar kitose vietose, kur sàlygos yra ypaè sudëtingos. Reikia prisiminti, kad dël vietiniø vietø, kuriose prasideda pramoniniai dulkiø siurbliai, ávairovë, todël skirtingø modeliø skirtumai yra reikðmingi.

Pramoninio dulkiø siurblio savybës labai didelës galios, ið kuriø bus laikoma, kad terðalai bus paðalinti - arba bus tos paèios medienos droþlës ar skystos medþiagos, o gal net blogos ir blogos dulkës. Ypaè svarbu tai padaryti, nes netinkamo tipo dulkiø siurblys gali bûti mirtinas.

Paprastai pramoniniai dulkiø siurbliai skirstomi á tris klases. Ðios „L“ rûðys tinka atsikratyti dulkiø ir nekenksmingø skysèiø, naudojamos dailidþiø pramonëje, renovacijos metu, puikiai tinka ðvirkðtimui ar þvyrui apdoroti. M klasës dulkiø siurbliai nukreipti á pavojingø dulkiø ðalinimà (atsiranda dël metalo ar plastiko apdirbimo, daþø dulkiø. H klasëje yra átaisø, paðalinanèiø medþiagas, kurios kelia grësmæ namams ar sveikatai, pvz., Kadmá, nikelá ar netgi asbestà. Taip pat reikëtø paminëti, kad dulkiø siurbliai yra prieinami didelëms gamybos ámonëms, pvz., Metalurgijai.

Pramoniniai dulkiø siurbliai yra prietaisai, taikomi daugelyje vietø, o jø ávairinimas leidþia pasirinkti geriausià pavyzdá, atsiþvelgiant á jûsø poreikius. Kiekvienam gamybos namui reikia tokio árenginio, jo priëmimas yra bûtinas.