Pridedami plaukai

Mano dukterëèia labai mëgsta þaisti su plaukais, galite uþsikrësti jà dienas, ðukuoti ir sujungti. Ji yra tokia átraukta, kad jei noriu, kad viskas atrodytø tobula, að galiu ðeðis kartus padaryti vienà pynimà, visada valgydamas plaukus ar ant jø. Ji myli mokyklos þaidimus ir organizuoja juos. Jos neseniai paskirtas karalienës „Joker“ vaidmuo yra originalus ir norëèiau tobulos ðukuosenos ir suknelës. Pradþioje mano mama pynë pynes su lankais. Vëliau ðis puikûs vienuolika metø sakë ne, ne, ir vël ne. Geriau laukti garbanotais plaukais ... ir tai prasidëjo. Pusë valandos valdymo, be jø modeliavimo. Ji atrodë graþi kaip princesë. Taèiau, kai ji vaikðto su sugedusiomis merginomis, ji gana greitai pakeitë savo mintis. Tai nereiðkia, kad nuo gamybos pradþios buvo daugiau nei dvi valandos. Netikëtai ... ji visiðkai pakeitë sàvokà, ir jos kalba ji skambëjo dar „nieeee, man tai nepatinka, nieko neprisimenu princesës, kuri yra jos pavaldþioje vietoje“. Ji sugalvojo naujà ðukuosenà, sukrauti plaukus, kad jie þinotø apie laisvas kokas. Kadangi, kaip sakë ji, dabar mes turime ágûdþiø, kad galëtume pritvirtinti plaukus, o paskutinis - tuo paèiu metu ypaè gerai. Jos motina, viena vertus, buvau ásitikinusi kita.

https://neoproduct.eu/lt/fresh-fingers-veiksmingas-sprendimas-nuo-koju-kojos/

Patikrinkite plaukø klipø pasiûlymà