Proto kontroles sistema

Kai kurios darbo sàlygos gali sukelti labai realià pavojingø sprogimø atsiradimo rizikà, kuri kelia pavojø ne tik þmogaus gyvybei, bet ir labiau grësmæ Lenkijos natûraliai vietai. Pavojingø protrûkiø rizikos maþinimo projekte Europos Sàjunga pateikë specialià informacijà apie Atex, kurios nuostatos galiojo nuo 2003 m. Birþelio mën.

„Atex“ (vadinama „Atmosphere Ecplosible“, todël ið tikrøjø yra dvi tikrai svarbios informacijos, susijusios su apsauga nuo sprogimo. 94/9 / EB - ATEX 100a, kuri yra ypatinga informacija apie visus reikalavimus, keliamus pateikiant á rinkà ávairias kontrolës, reguliavimo ir saugos priemones, yra svarbi. Ði informacija taip pat taikoma visiems árenginiams ir naujoviðkoms apsaugos sistemoms, skirtoms darbui regionuose, kuriems kyla grësmë pradëti darbà.

1999/92 / EB - ATEX 137, taigi, antroji direktyva, kuri yra labai svarbi paèiø darbuotojø atþvilgiu, kurie turi daryti kasdiená darbà paveiktame rajone. Ðios informacijos nuostatose daugiausia dëmesio skiriama visø þmoniø, gyvenanèiø pavojaus zonoje, saugai ir sveikatos apsaugai.

Vidaus rinkoje dar daugiau ámoniø siûlo profesionalius ATEX mokymus, todël þmonës, kuriems reikia daugiau suþinoti apie visas prieðgaisrinës apsaugos direktyvas, gali uþsiregistruoti visapusiðkam mokymui. Tokios iðlaidos yra puikus sprendimas ir net bûtinybë moterims, kurios kasdien vyksta sprogioje aplinkoje. Atliekant ATEX mokymà, iðimtinai yra rekomendacija pagal PN-EN 60079-17 standartà, kuriame teigiama, kad kompetencijos reikalavimai yra taikomi visai komandai Ex srityje. Reikia paminëti, kad ATEX mokymas visiðkai negali pakeisti pirmosios pagalbos kursø, kurie turëtø bûti vykdomi atskirai. Verta ieðkoti tokiø mokymo kompanijø, kurias jie dëvi artimiausiu metu, ne tik ATEX mokymus, bet ir nuo pirmosios pagalbos.

ATEX direktyvø laikymasis yra labai svarbus ir suteikia daug privalumø. Visø pirma, taikant ðià technikà, uþtikriname didelá saugumà namø versle ir svarbiausia, kad mes laikytumëmës taikytinos teisës nuostatø, dël kuriø mes neatliekame mûsø ámonës nereikalingø finansiniø nuobaudø. Ði informacija taip pat padës sumaþinti ekonominius nuostolius, susijusius su galimomis mûsø prietaisø grësmëmis ir gedimais. Ðios informacijos pristatymas yra idealus sprendimas þmonëms, planuojantiems koordinuoti sveikatos ir saugos paslaugas, ir uþ juos atsakingus þmones.