Saskaitos fakturos spausdinimas

Yra þinoma, kad maþos ir sudëtingos fiskalinës sumos yra ne tik dalijamos. Todël kam yra suteiktos maþos fiskalinës sumos ir kam taip pat didelës? Kas skiriasi viena nuo kitos?

Yra þinoma, kad maþesniuose dalykuose sunkiau ádiegti tam tikrà specializuotà programinæ árangà, todël, palyginti su ilgais kiekiais, pavyzdþiui, kompiuteriais, maþesni kasos aparatai yra maþiau funkcionalûs. Jie neturi laiko daugeliui pasiûlymø. Ðtai kodël jie skirti darbuotojams, kuriø prekiø ir paslaugø pasiûlymai nëra labai diferencijuoti, o kvito turinys daþnai kartojamas. Taip, pirmasis atsakymas yra patiekalas.Naujame tinklalapyje nedidelës finansinës sumos neturi daug vietos, kai kurios yra tokios maþos, kad jos yra portfelio ar piniginës. Jis apsiriboja jø naudojimu. Jie daþnai þaidþiami ant dirþo arba vietose, kur populiarus pavirðius yra priklausomas. Norint ásigyti, pavyzdþiui, kompiuterinius kasos aparatus, norëtume turëti jiems reikalingà vietà. Jie kyla ið kompiuterio, monitoriaus ir fiskalinio spausdintuvo. Taip, ir kaip jûs tikriausiai negalite jø nustatyti bet kur.Maþiausi kasos aparatai, ty neðiojamieji, turi daug patvarios baterijos, todël jûs galite tai padaryti daugelá valandø be elektros energijos. Be to, konkretesni daþnai reikalauja nuolatinio ryðio su kontaktu. Be to, jos yra daug platesnës ir jas iðtraukia ið aplinkos á veiklà gali padaryti daug problemø. Ðtai kodël daþnas pertvarkymas gali bûti problema. Kuo maþesnis yra lengviau pertvarkyti.Nepaisant daugelio maþø fiskaliniø sumø privalumø, funkcionalumo poþiûriu jie negali bûti suderinti su sunkesniais. Jie negali atlikti ðiø funkcijø, tokiø kaip galimybë pataisyti kvitus prieð spausdinant arba tiesioginis PVM sàskaitos faktûros spausdinimas. kitame puslapyje maþiau funkcijø yra ribotas, tuo maþesnis palaikymas. Yra þinoma, kad papildomø funkcijø galia, áskaitant kelis mygtukus, kuriuos reikia ávaldyti, kad bûtø tinkamai naudojami ðie elementai. Ðiø darbø mokymasis uþima daug laiko. Be to, jie ypaè reikalauja specialios programinës árangos, kuri prideda papildomø iðlaidø. Taigi tinkamo fotoaparato pasirinkimas priklauso nuo vieno ið verslininko poreikiø.