Slicerio instrukcija sveikatai ir saugai

"Atex" mokymas arba pratybø apimtys yra skatinami kreiptis á þinomà asmená ar organizacijà. Toliau pateiktame sàraðe parodytos svarbiausios problemos, kuriø pagrindu parengtas galutinis mokymo planas. Ðis sàraðas pagrástais atvejais gali bûti iðplëstas, kad bûtø átraukti nauji klausimai.

https://catio-r.eu/lt/ReCardio - Natūralus aukšto slėgio reduktorius!

Atex mokymas apima:su sprogstamuoju saugumu susijæ teisiniai pagrindai: ATEX direktyva 137 ir nacionalinis reglamentas,ATEX95 direktyva ir nacionalinis reglamentas; "ATEX137" ir "ATEX95" direktyvø tarpusavio santykiai,teisinës prieþastys, susijusios su prieðgaisrine sauga: 2010 m. birþelio 7 d. Vidaus reikalø ministerijos ir administracijos potvarkis dël patalpø, statiniø ir butø prieðgaisrinës apsaugos; tarpusavio santykiai su ATEX direktyva137,pagrindinës sprogimo pavojaus zonø klasifikavimo ir vietos nustatymo taisyklës; ekstremalus sprogiøjø dujø, skysèiø ir dulkiø garø parametrø tinkamumo ávertinimas,elektrostatinis áþeminimas - problemos sudëtingumas, pavyzdþiai ir vidutiniai techniniai sprendimai,pramonëje naudojamos sprogstamosios apsaugos tipai ir svarbios jø pasirinkimo tiesos; pagrindinës taisyklës, uþtikrinanèios proceso árenginius nuo sprogimo pavojø,vienetiniai pavyzdþiai, parodantys individualiø sprogimo apsaugos sistemø naudojimo efektyvumà,pagrindiniai principai saugaus verslo raðymo ir eksploatavimo maðinø sprogioje aplinkoje,sprogimo situacijø pavyzdþiai sektoriuje,vëdinimo laipsnis ir prieinamumas bei sprogimo pavojaus zonos diapazonas, pvz., dujø árenginiø, vandenilio, propan-butano dujø, acetileno pavyzdys; akumuliatoriaus ákrovimo taðkai, cheminiø medþiagø saugojimo spintelës,elektros maðinos sprogimo pavojaus zonose - bendrieji prietaisø montavimo nurodymai,pavojinga avarija ðiame sektoriuje; pasirinktas sunkumø, susijusiø su saugojimo, dulkiø surinktuvai sistemos carburizing á galios apribojimus, susijusiø su sprogimo reljefo sistemos naudojimo,procesas ir greita rizika biomasës procesuose.