Sprogimo pavojaus zona yra erdve

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Perkelia á produktus, skirtus aptarnauti, atstumu, kuriam kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie taikomi ne tik saugai, bet ir sveikatos prieþiûrai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Atsiţvelgiant á aptariamo norminio akto nuostatas, saugos lygis ir susijusios vertinimo procedûros yra pagrindiniu bûdu susijusios su grësme aplinkai, kuria gamins tam tikrà árangà.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, kad já bûtø galima naudoti sprogioje aplinkoje. O kokia zona? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á grupes. Yra du ið jø. Pirmoje grupëje gaunami prietaisai, kurie gràþinami á þemæ taip pat ant pavirðiø, kuriems gali kilti metano sprogimo pavojus. Antroji dalis yra perkeliama á prietaisus, kurie yra pateikiami naujose vietose ir kurie gali bûti pavojingi sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai reikalavimai, keliami visai árangai, veikianèiai metano / anglies dulkiø sprogimo vietose. Dar daugiau bendrø reikalavimø galima rasti suderintose dalyse.

Reikia nepamirðti, kad patiekalai, panaðûs á eksploatacijà potencialiai sprogiose vietose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti pateiktas po þenklo, kuris turëtø bûti paprastas, matomas, patvarus ir áskaitomas.

Notifikuojanèioji ástaiga tikrina visos ástaigos kontrolæ ar tiekimà tuo metu, kai uþtikrinama, kad bûtø laikomasi dabartiniø direktyvos nuostatø ir reikalavimø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista naujuoju ATEX principu 2014/34 / ES.