Termomixo konkurencija

Abortas paprastai yra nepagrástas tabu dalykas. Nepaisant to, kad kiekvienà kartà, kai þiniasklaida lieèia ðià privalomà temà, rodoma problema, susijusi su tvirtu abortø prieðininku ar tiesiog prieðingu. Þinoma, ðios temos slopinimas nepadës jà iðspræsti, taèiau nuo kitos atsodinimo dalies taip pat nëra. Ir tai, kad problema egzistuoja, yra neabejotina. Pagal ástatymà ir vis dar pagal geras ir religines vertybes, abortas arba nëðtumo nutraukimas yra neteisëtas. Todël tai yra negimusio ir jau pradëto vaiko nutraukimas, kuriam taikoma absoliuti ir neatimama apsauga. Taèiau yra teisiniø iðimèiø, leidþianèiø vaiko motinai nutraukti nëðtumà. Tokie elementai apima natûralià grësmæ motinos sveikatai ar bûstui, kito vaiko gyvenimui ir rimtø, neiðgydomø vaiko defektø nustatymà. Taèiau yra situacijø, kai bûsima motina neturëtø turëti vaiko: viskas, kas yra dël prastos materialinës bûklës arba labai jaunam amþiui. Tokia forma, þinoma, vidaus ir baþnyèios teisëje neámanoma paðalinti. Bûsima motina yra neteisëtas abortas, dël kurio atsiranda persileidimas ar gimdymas, ir tada juos atiduoti ávaikinti.

Þinoma, mes nebûsime èia abiejose pusëse, uþdraudæ ar remdami abortus, pateisiname. Mes nesibaigiame ir neketiname nuslëpti fakto, kad kiekvienu konkreèiu etapu neatsitiktø, kad nenorëèiau rûpintis moterimis. Arba, tarkim, moterys nëra vëjo pûtimo bûtybës. Taèiau yra ir kitø formø, o þmogus taip pat iðeina á kai kurias mintis yra labai individualus. Ir netgi atimant ið neatsargaus paauglio, kurio pirmoji patirtis su lytimi baigësi nëðtumo metu, bet taip atsitinka. Gali bûti, kad turtingos moterys, kurios negali ir nenori derinti su gamyba, nusprendþia abortà. Þinoma, Lenkijos ástatymai draudþia juos, todël jie turi kreiptis pagalbos á Vokietijos, Slovakijos ir Austrijos ligonines.

Black MaskBlack Mask - Absoliutus valymo odos galia!

Nëra jokiø abejoniø, kad nepageidaujamo nëðtumo atvejais viskas gali bûti apribota greitu pareiðkimu „bûtina suvokti“. Ir jei uþgaidos atveju abortas ið tikrøjø turëtø bûti uþdraustas, todël teisiðkai leistinu laiku Lenkijos vyriausybë turëtø leisti moteriai nutraukti nëðtumà. Visuomet þinodami ið turinio, nors ir buvo laikomasi teisiniø sàlygø, gydytojai atsisako atlikti procedûrà ne tik vienà kartà, o tai kelia didelæ rizikà prarasti butà ir ne tik moters, bet ir kito vaiko sveikatà. Ir tai yra nepriimtinas reiðkinys.