Vaiko auginimas nera grathus thaidimas

ATEX direktyva yra dokumentas, kurio pagrindinis tikslas yra padëti zonoms, kurioms gresia sprogimas. Ði informacija taikoma visiems prietaisams ir apsaugos metodams, kurie gali sukelti metano ar anglies dulkiø sprogimà tiesioginëje ar þemoje sistemoje. Ði direktyva yra tinkama vieta árodyti kasykloms, kuriose yra labai didelë sprogimo rizika.

Ðis faktas reiðkia atitinkamø árenginiø atex reikalavimus. Taèiau reikia prisiminti, kad tai yra bendrieji norai, kuriuos galima iðplësti kitomis medþiagomis. Taèiau reikia nepamirðti, kad iðsamûs reikalavimai jokiu bûdu negali skirtis nuo informacijos.Viena ið atex iðlygø yra bûtinybë patikrinti ir paþenklinti prietaisà arba apsaugos sistemà, atsiþvelgiant á patvirtinimus su saugos reikalavimais. Tai tikrina praneðimo ástaiga, ir kiekvienas prietaisas turi bûti árengtas CE judëjime, kuris turëtø bûti akivaizdus visam. CE þenklas turëtø bûti saugus naudoti, sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga.Be to, prietaisai ir apsaugos sistemos turi bûti aprûpintos „Ex“ þenklu, ty specialiu sprogimo apsaugos þenklu.Tiek prietaisai, tiek apsauginiai metodai, kurie veikia / bus árengti metano ar anglies dulkiø sprogimo keliamose vietose, turi bûti konstruojami pagal technikos mokslà. Jie gaunami remiantis galimo þalos darbo metu analize. Taip pat turi bûti paruoðtos abi dalys ir komponentai.Prietaisai, apsauginës sistemos, dalys, mazgai turi bûti atliekami su tokiais produktais, kuriø jokia pagalba jos negali prijungti. Tai reiðkia, kad jie negali bûti degûs ir, be to, jie negali vykti cheminëje reakcijoje su sprogi aplinka. Tai árodo, kad në vienas kelias neturi neigiamo poveikio sprogimo saugai. Jie nori bûti sunkûs korozijai, naudojimui, elektros energijai, mechaniniam stiprumui ir temperatûros poveikiui.ATEX direktyva pirmiausia orientuota á þmoniø augimo ir sveikatos apsaugà.