Vaiko psichologas mosina

Jei padarysime, kad vaikui dël savo amþiaus nereikia psichologo paramos, mes esame labai klaidoje. Visiðkai negerai, kad psichologinës problemos atsiranda suaugusiam darbuotojui. Toks màstymas yra paprastas. Vaikams taip pat reikia paramos, kad bûtø sprendþiami iððûkiai, kuriuos kasdieniame gyvenime jie pateikia.

Kadangi vaikas jau eina á specialistà, nelaikykite jo prastesnës kokybës. Mes visiðkai negalime tai daryti. Vaikas turi pajusti, kad jis yra arti mûsø ir yra visiðkai priimtas. Apsilankymas su specialistu, kaip antai vaikø psichologas Krokuva, yra tik mûsø meno poveikis, taip pat tai, kad norime su ja susidoroti. Jei vaikas mano, kad vizito metu jis neávykdomas blogesnio asmens akyse, tai greièiau prasidës nuo psichologo. Ir tada labai svarbu pasiekti norimà gydymo poveiká.

Kada turëèiau kreiptis á psichologà su savo vaiku? Bet koks elgesys, kuris nëra teisingas lenkø kalba, bet koks mûsø nustatytas sutrikimas turëtø bûti konsultuojamasi su gydytoju. Jei vaikas, pavyzdþiui, turi neigiamø praneðimø su partneriais, taip pat su moksleiviais ar bijo eiti á mokymosi komandà, turëtume reaguoti. Atminkite, kad toks elgesys nëra normalus, bet patologinis. Ne tik tai, kad vaikas netinkamai iðkelia, bet ir gilina jo psichinæ problemà. Neskubëkime jø. Pabandykime rasti prieþastá. Þinoma, ne vienas, jei tai neámanoma. Mes nesuskaièiuojame á paskutines sveikà polinká. Bet tiesiog apsilankæ pas gydytojà.

Renkantis psichologà konsultacijai dël mûsø vaiko, visuomet ieðkokite asmens, kuris greitai ir lengvai atskleidþia save ðvariame ir natûra. Psichologo paprasta biuro atmosfera yra unikali vieta susitikimo poveikiui. Vaikas turi jaustis gerai su juo. Jis turi rasti psichologà su skydu nuo kenksmingø emocijø ir prisiminti savo aplinkos áspûdá. Turi bûti áspûdis, kad jis beveik nesako, psichologas gulës ant jo pusës, kad jis já matys.